SDP:s förslag föll – ingen parlamentarisk övervakning av Skypo

Skyddspolisens byggnad på Bangatan i Helsingfors.Bild: Lehtikuva/Pekka Sakki

Förberedelserna för de nya underrättelselagarnas tillämpning i riksdagsarbetet körde på grund då majoriteten av riksdagens talmanskonferens inte godkände den socialdemokratiska riksdagsgruppens ändringsförslag till riksdagens arbetsordning.

Riksdagens talmanskonferens arbetade under torsdagen med justeringen av riksdagens arbetsordning.

Talmanskonferensen består av riksdagens talman, vice talmän samt utskottsordförandena. Arbetsordningen ska anpassas till de underrättelselagar som är under beredning.

Socialdemokraterna lade fram tre ändringsförslag till den nya arbetsordningen men regeringspartierna ville inte ta förslagen i beaktande.

– Regeringens löften att lyssna även på oppositionen och att sträva efter ett gemensamt förslag har nu visat sig vara tomma ord, säger den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman.

Socialdemokraterna har en viktig roll i beredningen av underrättelselagarna. Som största oppositionsparti kan Socialdemokraterna fälla den ändring i grundlagen som krävs för att underrättelselagarna ska kunna träda i kraft.

Fakta

Nytt utskott ska grundas

Enligt förslagen till lagar om underrättelseverksamhet som är under beredning ska övervakningen av verksamheten skötas dels av ett nytt riksdagsutskott, dels av en ny myndighet, en underrättelseombudsman.

Riksdagens talmanskonferens fick på torsdagen klart sitt förslag till det nya underrättelsetillsynsutskottet samt till ny arbetsordning för riksdagen.

Regeringens förslag till ändringar i arbetsordningen har kritiserats för att den innehåller alltför strikta sekretessbestämmelser och för att den inte inbegriper parlamentarisk övervakning av Skyddspolisen.

Den nya arbetsordningen genomgår samma behandling i riksdagen som en normal lag.

Talmanskonferensen var inte enig i sitt förslag till ny arbetsordning.

Av de tre justeringar som Socialdemokraterna efterlyste är den som handlar om övervakningen av Skyddspolisens verksamhet den som partiet ser som viktigast.

Socialdemokraterna anser att Skyddspolisen bör övervakas av det nya underrättelsetillsynsutskottet i riksdagen, som ska grundas i samband med att underrättelselagarna träder i kraft.

För tillfället finns inget krav på parlamentarisk översyn av Skyddspolisen som genom underrättelselagarna skulle få ökade befogenheter att utöva spaning på civilpersoner.

– Den linje som majoriteten av talmanskonferensen valt leder till ett utökat hemlighetsmakeri och bidrar till att hindra journalister och den stora allmänheten från att bli informerade, säger Lindtman.

Lindtman beklagar situationen.

– Arbetet i utskotten kommer att visa om det går att nå ett bredare samförstånd om lagförändringarna eller om saken leder till olika åsikter i riksdagen.

Lindtman säger att Socialdemokraterna tar ställning till arbetsordningen för ändringen av grundlagen efter att man ser hur lagpaketet som helhet ser ut.

Regeringen har tidigare meddelat att man vill att den ändring av grundlagen som är aktuell ska ske i brådskande ordning. Oppositionen har förhållit sig skeptisk till det.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00