SDP kan i varje kommun kräva att personalkvoten förverkligas

Vårdreformen hade gett även de fattigare valmöjligheter till snabbare och god vård. SDP ville förbjuda det och kör för den vanvård som råder med överlånga kötider till grundvården.

Thomas Wallgren beskyller mig (HBL Debatt 6.9) för att ha kritiserat vänsterpartierna för att de fällde vårdreformen i riksdagen och därmed förhindrade ökad solidaritet i vårdtillgången. Han kan naturligtvis inte ge något exempel på att vårdreformen inte kraftigt skulle ha förbättrat vårdtillgången för de fattigare medborgarna. Dessa har nu inget annat val än att i veckor och månader köa till hälsocentralerna vilket betyder försenade diagnoser. Detta kan ha både ödesdigra och fatala följder som aldrig kan rättas till för de vårdbehövande.

Det finns flera hundra vakanta läkartjänster på hälsocentralerna trots att läkartätheten är god i Finland och på de privata läkarcentralerna finns god kapacitet som erbjuder snabb vård. Vi kan jämföra med att SDP hört till de aktivaste partierna i att företagshälsovården i kommunerna och offentliga sektorn ska skötas av de privata läkarcentralerna för att bland annat facket vill det.

SDP litar inte på kommunernas hälsocentraler utan vill ha prioriterad service för personalhälsovården. Wallgrens jämförelser i kostnader håller inte heller. Medelkostnaden av skattemedel för ett läkarbesök på hälsocentraler är cirka 100 euro medan ett allmänläkarbesök på många privata läkarcentraler är märkbart lägre än det.

Jag skrev att enligt mig bör vården skötas av staten för att uppnå större jämlikhet för medborgarna. Kommunerna klarar inte av vården och vanvården i många kommuner har hela tiden förvärrats. Den rådande segregationen i vården är beroende av hemkommunens ekonomiska resurser och så ska det inte vara. Nu avgör pengarna för att få snabb och behövlig vård och sjukförsäkringarnas antal har expanderat.

Vårdreformen hade gett även de fattigare valmöjligheter till snabbare och god vård. SDP ville förbjuda det och kör för den vanvård som råder med överlånga kötider till grundvården.

Nu har regeringen lovat att alla ska få tid till grundvården på fyra dagar. Det låter bra men går aldrig att genomföra utan att anlita privata läkarcentraler och tillsvidare har regeringen inte gjort någonting för att hålla sitt löfte. Det finns inget hinder att genomföra löftet med omedelbar verkan, men utslagningen i vården fortsätter utan åtgärder.

Då valfriheten i Sverige inom grundvården genomfördes försvann vårdköerna i snabb takt. Och inget parti i Sverige skulle önska indra valfriheten utan respekterar medborgarnas eget val av vårdcentral där de tycker att det ges den bästa vården för dem. Det vill SDP och Wallgren förbjuda.

Och följden av sådan vårdpolitik är ödesdiger för de vårdbehövande.

Wallgren förbiser även att enligt social- och hälsovårdsreformmodellen skulle landskapen ha ersatt vårdkostnaderna på samma sätt till sina egna vårdverks centraler som till avtalscentralerna inom privatsektorn. Valfriheten hade alltså inte blivit dyrare.

Wallgren går hårt åt kommunernas upphandling i vården trots att SDP understött upphandling i en stor del av kommunerna och gör det fortfarande. Som jag uppgav är det kommunerna som ansvarar även för den upphandlade vården och avgör personaldimensioneringen. SDP har i upphandlingsavtal velat ha underbemanning för att spara på kostnader. Jag skrev att lämplig dimensionering vore som i Sverige 1,1 per patient. SDP har inte ens understött 0,7. Regeringen har uppgett att 0,7 kanske kan uppnås om fyra år. Men oberoende av vad lagen stadgar kan SDP i varje kommun kräva att ens denna kvot skulle förverkligas, men gör det inte.

Bo Holmberg, Karis

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning