Samarbetet står på fast grund

Flera samarbetsfrågor har ändå lösts på nordisk bas också under den pågående coronaepidemin.

I sin ledare "Som en bro över mörka vatten" (HBL 6.7) tar Jan-Erik Andelin upp det nordiska samarbetet och coronakrisen.

Jag delar hans oro till den delen att det är klart att situationen vi nu har till följd av coronapandemin inte är önskvärd. Det nordiska samarbetet har naturligtvis påverkats av coronakrisen, men har fungerat och fortsätter aktivt. Vi klarar också den här krisen.

Under de senaste månaderna har kontakterna varit mycket täta mellan tjänstemän och politiker också utanför det mer formella nordiska samarbetet. På ministernivå har vi haft en mängd bilaterala kontakter och gemensamma distansmöten. Tjänstemännen på ministerierna och på till exempel Institutet för hälsa och välfärd THL  och Folkhälsomyndigheten i Sverige har likaså haft ett mycket gott samarbete. Ibland har de nordiska länderna dragit olika slutsatser och fattat olika beslut eftersom beslutsfattandet är nationellt och det nordiska samarbetet ett samarbete mellan suveräna stater.

Flera samarbetsfrågor har ändå lösts på nordisk bas också under den pågående epidemin. Bland annat har vi i Norden möjliggjort nödvändig arbetspendling mellan våra länder och gemensamt arbetat för att få hem nordiska medborgare från länder utanför Schengenområdet. Vi samarbetsministrar har beslutat om en förändrad allokering av de nordiska medlen för att svara på de utmaningar krisen medfört. Finland och Sverige har även bilateralt avtalat om möjligheterna att vid behov erbjuda intensivvårdsplatser för det andra landets invånare.

För SFP som parti är det nordiska samarbetet ytterst viktigt och vi vill fortsätta fördjupa det. Det har vi under årens lopp starkt visat genom vårt engagemang i Nordiska rådet där bland annat partiordförande Anna-Maja Henriksson starkt under förra perioden drev det nordiska e-id projektet framåt.

Vi kommer att öppna gränserna inom Norden så fort det bara bedöms vara epidemiologiskt möjligt. Det nordiska samarbetet står på en fast grund och kommer att fortsätta. Samarbetets betydelse har inte minskat, tvärtom visar den här krisen att vi absolut behöver fortsätta utveckla och fördjupa det redan goda samarbetet. Samtidigt ska vi – och det har jag talat om med mina kolleger – naturligtvis dra lärdom av vad som ytterligare kunde förbättras i det nordiska samarbetet i framtiden, så att vi står ännu bättre rustade nästa gång vi drabbas av en kris. Jag anser att de nordiska länderna borde överväga ett tätare samarbete när det gäller upprätthållande av en tillräcklig krisberedskap. Vi kunde till exempel ha ett åtminstone delvis gemensamt beredskapslager. 

Utvärderingen av krishanteringen, en återgång till normaltillstånd och att utveckla samarbetet blir en central del av utmaningarna under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet som infaller nästa år.


Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete (SFP)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning