Samarbete behövs för etablering av strukturer

Utbildning spelar en alldeles central roll för integrationen oavsett språk.

Integration med svenska som första språk har med rätta diskuterats flitigt i HBL efter Pär Stenbäcks I dag-kolumn (18.6). Det är glädjande att många av våra samarbetsparter lyfter fram viktiga poänger i diskussionen – poänger som vi som en svenskspråkig högskola för ett mångkulturellt Finland mer än gärna skriver under.

Frågan om möjlighet till integration på svenska är akut med tanke på de demografiska faktum vi står inför. På svenska är integrationsstigarna nämligen inte lika etablerade som de finska, och som Moa Thors och Henrika Nordin (HBL Debatt 26.6) konstaterar är insatserna ofta finansierade i projektform av privata stiftelser. För att kunna garantera kontinuitet och kvalitet behövs ett långsiktigt engagemang från statligt håll för integration på svenska på alla nivåer – från småbarnspedagogik till högskolestudier – och naturligtvis i förlängningen också i arbetslivet.

Arcada som högskola har redan under flera års tid sökt samarbetsformer för att skapa smidiga stigar mellan olika aktörer (Prakticum, Luckan, Arbis med flera) och utbildningsstadier. Tillsammans utgör vi ett allt livskraftigare svenskt rum där kulturkontakter berikas och bejakas. Glädjande finns det också nationell uppmärksamhet kring frågan, som utredningen om den svenska utbildningssektorn under ledning av Gun Oker-Blom, där integration av internationella studenter och alumner på svenska lyfts upp som ett prioriterat område.

Utbildning spelar en alldeles central roll för integrationen oavsett språk. Arcada, liksom övriga högskolor, tar sitt naturliga ansvar och arbetar aktivt för att också attrahera flera internationella förmågor till Finland. Vi måste försäkra oss om att alla integrationssatsningar också når de högsta utbildningsnivåerna. Landet behöver språkkunnig arbetskraft inom de flesta sektorer av samhället och den svenska kulturen i landet bör vara öppen och inkluderande för att vara livskraftig på lång sikt. Arcada som enda svenskspråkig mångbranschyrkeshögskola i huvudstadsregionen både vill och kan bära ett särskilt ansvar för att erbjuda och vägleda till likvärdiga integrationsmöjligheter och studier på svenska. Därför har vi ansökt om status som SIMHE-högskola (Supporting Immigrants in Higher Education) med målet att ge ett lyft åt integration också på svenska i huvudstadsregionen. Samarbete behövs och Arcada vill gärna bidra med sin bit i detta pussel.

Integration med svenska som första språk behöver akut lyftas på den nationella agendan. Svenskan ska kunna komma i första hand på alla nivåer, utan att vi glömmer finskan.

Mona Forsskåhl, rektor, Annika Stadius, studiechef, Yrkeshögskolan Arcada

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning