Säkerheten beaktas

Rent allmänt sker olyckor inom gång- och cykeltrafiken betydligt mera sällan i Esbo än överlag i landet.

Föräldraföreningen i Fågelberga uttryckte (HBL 18.8) sin oro över trafiksäkerheten i området. Föreningens medlemmar anser att trafiksäkerheten i området inte har utvecklats i tillräcklig grad i takt med att invånarantalet och trafiken ökat.

Ur stadens synpunkt håller vi med om att Fågelbergas område, liksom också de andra tidigare glest bebyggda områdena i Esbo, utvecklas och växer. Genomfartsförbudet i Pajängen gäller inte längre eftersom de gator där som tidigare saknade detaljplan nu har byggts enligt en detaljplan. I planläggningsskedet bedöms trafiksäkerheten alltid och ett genomfartsförbud ansågs inte längre motiverat i detta fall. Det är viktigt att minnas att Fågelberga är beläget i ett område där tre kommuner gränsar mot varandra. Med tanke på dem som dagligen reser över gränserna skulle en begränsning av trafiken vara oskälig.

Trafiken i området har ökat kraftigt från cirka 2 000 fordon per dygn till cirka 4 000. Trots detta är trafikmängden liten jämfört med många andra liknande områden i Esbo. När ombyggnaden av Ring I i sinom tid blir färdig kan trafikmängden ytterligare minska.

På Pajängsvägen har trafiksäkerheten beaktats eftersom vägen har cykel- och gångvägar på båda sidorna. Skolelever som promenerar till skolan behöver bara en enda gång gå över vägen. Pajängsvägen har också övergångsställen försedda med refuge, vilket ökar säkerheten. Dessutom har i närområdet också byggts ett mycket heltäckande nätverk av upplysta parkvägar, längs vilka eleverna tryggt kan ta sig till skolan.

I insändaren ansågs områdets hastighetsbegränsningar vara för höga. Högsta tillåtna hastighet i området är dock 30 km/h och gatans geometri är planerad så att körhastigheterna ska minska. Invånarna har tidigare önskat farthinder på Pajängsvägen. Tyvärr kan sådana inte tas i bruk på en gata som denna som också används av kollektivtrafiken.

Trafikolyckor som orsakat personskador har heller inte rapporterats från området. Rent allmänt sker olyckor inom gång- och cykeltrafiken betydligt mera sällan i Esbo än överlag i landet.

Johanna Nyberg trafikstyrningschef Heli Rautio distriktschef Esbo stad

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00