Säg vem som barnvänligast i landet är? Så tävlar partierna i babykramande

Bild: Roni Rekomaa

Inför val brukar det uppstå skillnader mellan partier, men nu uppstår det också trängsel: Alla vill vara familjevänliga. Vi ser redan mönster för vad följande regering kan ta sig an.

Efter SDP:s förslag om "förlossningstalko", ett ordval som närmast möttes med skratt, har lustigheterna tynat ut och armbågarna kommit fram. "Finland ska vara världens barnvänligaste land" säger SFP. "Samlingspartiet vill att familjernas välfärd är prioritet i nästa regeringsprogram", säger Samlingspartiet. "Vi behöver ett barnvänligt Finland", säger De gröna.

Vad allt det här innehåller skiljer sig ändå mellan partierna.

Men det finns vissa huvudspår som återkommer så ofta och brett i partiernas program att det vore en överraskning om de inte fanns med i nästa regeringsprogram.

I huvudsak kan man säga att partierna vill se mer inkomstrelaterade familjeledigheter, mer fördelning mellan båda föräldrarna och större flexibilitet i när man tar ut ledigheterna. Men Centern, KD och Blå framtid vill inte att det ska vara för mycket tvingad fördelning eller öronmärkning mellan föräldrarna, utan valfritt, och inte heller att tiden på hemvårdsstöd skärs ner.

Av de andra partierna är det fortfarande en majoritet som erbjuder möjligheten att vara hemma med barn tills de fyller tre - bara stödsumman varierar.

Till exempel erbjuder också Samlingspartiet den möjligheten, men det kräver då att man halverar sitt inkomstrelaterade stöd och hemvårdsstöd för att få dem att räcka längre.

Professor Mirjam Kalland, som också är ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund, välkomnar att partierna i huvudsak vill förlänga den inkomstrelaterade delen.

– Det är den enda möjligheten att jämna ut föräldraledigheterna mellan föräldrarna. Om inte stödet är inkomstrelaterat blir det generellt den med lägre inkomster som är hemma, och det är oftare mamman.

Barnskyddsförbundet vill i sitt program inför valet också se mer flexibilitet i ledigheterna, så att man kan vara partiellt ledig och få ihop det med realiteterna i arbetslivet.

Ömmar för dagvård - men grupperna blev större

En annan sak det råder rätt bred enighet om är lägre avgifter för dagvård. Inte ett enda parti har protesterat då nuvarande regering sänkte dagvårdsavgifterna, och nu föreslås mer avgiftsfri småbarnspedagogik från olika håll. Bara detaljerna varierar. Det parti som avviker mest i förhållande till gruppdagvården är Kristdemokraterna, som i stället erbjuder en barnbonus per varje barn som inte är i kommunal dagvård.

Billigare dagis råkar passa bra från vänster till höger på partikartan. Det sänker tröskeln för att börja jobba om dagis inte är för dyrt, och så räknar man med att småbarnspedagogiken ska jämna ut skillnader i undervisning och utbildning senare i livet.

Däremot skiljer sig synen på den subjektiva rätten till dagvård och på gruppstorlekar mellan partierna. SDP, Vänsterförbundet, De gröna och SFP kräver en återgång till full subjektiv rätt till dagvård. Oppositionen har också brett motsatt sig att regeringen låtit dagisgrupperna för barn över tre år bli större.

– Det har varit en motstridig signal från regeringen. Å ena sidan har man helt riktigt betonat småbarnspedagogiken och personalens utbildning, å andra sidan har man fråntagit familjer möjligheten till dagvård på heltid, säger Kalland.

Mirjam Kalland hänvisar till en färsk utredning som gjorts i samband med en gradu av Maria Forsius, där dagvårdspersonal tagit upp att de belastas av större grupper.

– Att förstora grupperna har minskat personalens möjligheter att utföra vad de borde kunna utföra. Det har varit en jättestor miss. Barnkonventionen, som är bindande, är tydlig på den här punkten: Beslut ska fattas med barnens bästa för ögonen.

Kalland säger att det skett en 20 procents ökning i remisserna till barnpsykiatri, och de bakomliggande orsakerna är sådana som ofta kunde ha upptäckts tidigare. Rastlöshet, svårigheter med inlärningen eller aggressivt beteende kan dessvärre vara svårare att upptäcka i tid i större barngrupper.

Hon efterlyser att det överlag skulle göra barnkonsekvensanalyser i politiken, och att barnen också ska höras.

– Just nu är det tyvärr mycket som skäggar på den punkten.

Fritidslösningar

Ett tredje rörande gemensamt tema bland partierna är de ungas fritid. Redan nuvarande undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) och idrottsminister Sampo Terho (Blå) har puffat förslag för hur man sänker tröskeln för hobby- och idrottsverksamhet, en så kallad "hobbygaranti".

I nuläget innebär det att kommuner tagit fram lösningar för hur skolbyggnaderna kan användas mer för fritidsaktiviteter och föreningar när de annars skulle stå tomma, för att få ner kostnaderna och motverka problem som uppstår då barn ska skjutsas. En del har också testat att dela ut kommunala hobbysedlar. Liknande förslag om utökade, nationella program återkommer i olika valmanifest oberoende av partifärg.

Vad kan det bli strid om i familjepolitiken? Åtminstone detaljerna i familjeledigheterna, och vad reformen får kosta. De modeller där den inkomstrelaterade föräldraledigheten överskrider ett år blir definitivt dyrare, och till exempel har SFP, som företräder den längsta inkomstrelaterade modellen på 18 månader, räknat med att det kostar 220 miljoner euro i sin skuggbudget.

Samlingspartiet kräver däremot att själva stödsumman ska förbli kostnadsneutral för staten, medan det nog får uppstå en prislapp för mer dagvård då föräldrar ska ut på jobb.

En annan strid kan gälla tonåringar som går i andra stadiet. Regeringen har infört ett tillägg för skolmaterial till de som har låga inkomster, medan flera oppositionspartier vill se att andra stadiet blir helt gratis.

Den nuvarande regeringen försökte sig på en familjereform men skillnaderna mellan Centerns och Samlingspartiets syn på den blev för stor. Centern vill inte att familjerna ska tappa något stöd eller någon tid hemma med barnen.

Mammor som har svag ställning på arbetsmarknaden är överrepresenterade bland dem som lyfter mest hemvårdsstöd. Centern och Sannfinländarna, som håller fast vid hemvårdsstödet, har därför kastat in en ingrediens till – sysselsättningstjänster för mammor som är vårdlediga.

Vad lovar partierna? Artikeln fortsätter efter grafiken.

Detta lovar SDP:

• En nationell barnstrategi tillsammans med kommunerna. Fem miljoner mer för hemservice i kommunerna. tillsammans med tredje sektorn marknadsför man service bättre.

• Att återställa den subjektiva rätten till dagvård, minska gruppstorlekarna, stegvis införa billigare dagvård, först med gratis förskola för femåringar.

• Flexibel skoldag i grundskolans första klass, mer hobbyer i skolbyggnaden.

• Andra stadiet gratis.

Detta lovar Samlingspartiet:

• På lång sikt sänkta dagisavgifter, första steget är gratis förskola också för femåringar.

• Mer flexibilitet i öppettiderna på dagis. Högre utbildning bland dagvårdspersonalen – däremot behåller Samlingspartiet gruppstorlekarna som nu.

• Mer flexibilitet i skolstarten, så att gränserna mellan förskola, första och andra klass kan bli mer individuella för olika barn som mognar i olika takt.

• Mer statsstöd till dagisar och förskolor på utmanande områden - där det finns större andel arbetslösa föräldrar eller större andel främmande språk. Småbarnspedagogik ska införas i integrationsplaner för invandrarfamiljer.

• Förnya rådgivningen, satsa på hemservice, digital rådgivning och barnskydd, och att samla all familjeservice i samma fastigheter i kommunerna. Hushållsavdrag också för familjetjänster, längre föräldraledighet för adoption.

Detta lovar Centern:

• Mer flexibilitet i familjeledigheterna, mer sysselsättningstjänster för kvinnor som är på hemvårdsstöd och inte har ett jobb att gå tillbaka till.

• Högre vårdnadstillägg för studerande som har barn.

• Juha Sipilä har föreslagit ett extra tillägg på barnbidraget för dem som har små inkomster.

• Mer resurser till yrkesskolorna, "tusen lärartjänster till".

Detta lovar De gröna:

• En "utbildningsmiljard" som innefattar allt från gruppstorlekar i dagis, full subjektiv rätt till dagvård, gruppstorlekar i grundskolan, närundervisning i yrkesskolorna, gratis andra stadium. I förlängningen gratis dagvård. Timprissättning i dagvården.

• Hobbygaranti och hobbypass för att det inte ska hänga på plånboken att barn har fritidssysslor.

• Basinkomst.

Detta lovar SFP:

• Att barnbidragets ensamförsörjartillägg inte ska påverka utkomststödet negativt. Att höja tillbaka studiestödet och låta unga under 30 tjäna upp till 500 euro i månaden utan att det påverkar bidragen.

• Återgång till full subjektiv rätt till dagvård. Gratis småbarnspedagogik 20 timmar i veckan för 3-5-åringar. Mindre gruppstorlekar för över treåringar.

• Satsningar på skyddshem och psykisk hälsa, närundervisningsgaranti i yrkesskolor. Närdaghem och närskola.

Detta lovar Vänsterförbundet:

• Full subjektiv rätt till dagvård, gratis småbarnsped för över 3-åringar.

• Obligatorisk avgiftsfri förskola också för femåringar i 20 timmar per vecka. Mer flexibel dagvård för skiftarbetare, mer språkpedagogik för invandrarbarn. Närdagis, närskola.

• Högre minimidagpenning, basinkomst på sikt.

Detta lovar Kristdemokraterna:

• Höjda barnbidrag, 1000 euro i babypeng åt ett nyfött barn, och barnbonus på 350 euro i månaden per barn som inte vådas i kommunal dagvård. Mindre gruppstorlekar inom både småbarnspedagogiken och grundskolan. Möjlighet att vara partiellt vårdledig fram tills barnet är 12.

• Högre studiestöd och högre försörjartillägg för studerande föräldrar.

• Att återinföra barnavdraget i beskattningen.

• Närtjänster för familjerna, mer resurser för psykisk hälsa.

Detta lovar Sannfinländarna:

• Högre hemvårdsstöd än nu före barnet fyller två. Mer sysselsättningsåtgärder eller språkundervisning för föräldrar på hemvårdsstöd som är arbetslösa eller invandrare.

• Dela på effekterna av familjeledigheter så, att pensioner som tjänas in då den ena föräldern är på hemvårdsstöd skulle kunna delas mellan föräldrarna. Partiet föreslår också en högre ersättning till arbetsgivare vars anställda är moderskapslediga.

• Mindre gruppstorlekar.

Detta lovar Blå framtid:

• Utveckla rådgivningsverksamheten med mer hembesök.

• Ersättning på 2500 euro till kvinnliga småföretagare så att de kan vara föräldralediga.

• Hemvårdsstödet vill partiet inte bara behålla, utan höja.

Artikeln kompletterad 3.12, även i listan över partierna noteras att SFP stöder återgång till full subjektiv rätt till dagvård.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning