Rökförbud har dubbel effekt

Strax inför midsommar klubbade riksdagen igenom ytterligare skärpningar av tobakslagen enligt senaste EU-direktiv. Bild: Karl Vilhjálmsson

Världens tobaksindustri omsätter årligen cirka 30 miljarder euro. Den lukrativa men allt hårdare reglerade branschen är mycket rädd om sitt rykte. Finland är föregångare i kampen mot tobakens skador.

Länder som infört inskränkningar i rätten att röka på allmänna platser har inte bara kunnat notera en minskning av själva rökningen och dess destruktiva följder för folkhälsan. En ny studie visar att tobaksbolag i länder med rökförbud också är mindre benägna att exportera cigaretter.

– Över 170 länder har infört varierande grader av rökförbud på allmänna platser, och i samtliga har förbuden också haft effekt, säger professor Nigel Driffield vid Warwick Business School i brittiska Coventry som lett det aktuella forskningsprojektet kring cigarettexporten i världen.

Det fanns tydliga tecken på att tobaksbolagen var och är mycket känsliga för den allmänna opinionen mot rökning i sina respektive hemländer.

Tesen man utgick från var att restriktioner i hemlandet skulle få tobaksbolagen att intensifiera sina investeringar i länder som ännu saknar förbudslagar, främst u-länder, men resultaten gruppen fick var att tesen inte stämde. Studien som beaktade 141 bolag i tjugo länder över en tioårsperiod visade tvärtom att rökförbud i bolagens hemländer också minskade sannolikheten av utlandsinvesteringar.

Imagen betyder allt

– Bolagens ovilja att expandera utomlands berodde inte enbart på resursbrist till följd av minskade intäkter på hemmaplan, säger Driffield. Det fanns tydliga tecken på att tobaksbolagen var och är mycket känsliga för den allmänna opinionen mot rökning i sina respektive hemländer.

Det viktigaste ett tobaksbolag äger är sitt varumärke och sin image. I en redan rätt så avskydd och ifrågasatt bransch – som ständigt sitter i förhandlingar med myndigheterna om gränserna för sin marknadsföring, synlighet och laglighet – har man helt enkelt inte råd med PR-haverier. Ett sådant vore just att stora tobaksbolag upplevs exploatera fattiga länders invånare.

Rapporten uppvisade också en intressant motsatt tendens – tobaksfirmor från länder utan rökförbud investerade och exporterade mycket gärna sina cigaretter också till länder med extensiva förbud.

Finland är föregångare

Den globala tobaksindustrin omsätter cirka 30 miljarder euro årligen, medan kostnaden för rökning uppskattas till cirka 450 miljarder euro (inkl. hälsoproblem, produktivitetssvinn, eldsvådor med mera).

Rökningen minskar i samtliga 170 länder som infört olika slag av förbud.

Upp till 80 procent av världens en miljard rökare bor i länder med låg och medelhög inkomst.

Kina är världens största producent och konsument av cigaretter. Mer än 350 miljoner kineser röker, och landet producerar 42 procent av världens tobak.

Enligt WHO är “tobaksepidemin en av de värsta hälsoriskerna i världen” då årligen cirka sex miljoner människor dör till följd av rökning.

Odlingen av tobak avvecklades i Finland redan på 1860-talet till följd av några dåliga skördeår, och sedan början av 2000-talet har vi ingen egen tobaksindustri i landet. Enligt styrelserådet Ismo Tuominen vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) var avsaknaden av en inhemsk tobakslobby avgörande för att man i oktober 2010 kunde införa världens striktaste lagpaket mot rökning, med det uttryckliga målet att utrota ovanan från hela landet fram till år 2040.

Senare har målsättning flyttats till 2030.

Den senaste THL-rapporten om tobak publicerades i fjol höstas och visade att drygt sexton procent av finländare i åldern 15–64 fortfarande röker dagligen. Det är en betydande minskning från piken på 1950-talet, och den sjunkande trenden har varit så gott som obruten.

Fortfarande dör ändå cirka 5 000 finländare årligen i tobaksrelaterade sjukdomar, hälften av dem i arbetsför ålder.

Nytt lagpaket i augusti

Strax inför midsommar klubbade riksdagen igenom ytterligare skärpningar av tobakslagen, enligt senaste EU-direktiv. Lagen träder i kraft 15 augusti och innefattar bland annat förbud mot tillsatta aromer som vanilj eller mentol i tobaksprodukter, rökförbud i bilar där en passagerare är femton år eller yngre samt möjlighet för fastighetsbolag att ansöka om rökförbud även på privata balkonger i huset.

Införseln av tobaksprodukter från Ryssland kommer att kräva en resa på mer än 24 timmar. Också införsel av snus för personligt bruk begränsas till högst ett kilogram per kalenderdygn.

Under hösten kommer vi även att se cigarettpaketen börja prydas av text och bilder som varnar för rökningens konsekvenser.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning