Röj inte åkrar på torvmark

För att minska på klimatutsläppen behöver vi vidta många åtgärder, både när det gäller energiproduktion, trafik och mat.

Mats Nylund, ordförande för SLC, skriver (HBL Debatt 3.4) att 12 procent av alla klimatutsläpp i Finland härstammar från jordbruket. Enligt Statistikcentralen var utsläppen som rapporteras inom jordbrukssektorn 6,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2017, det vill säga nästan 12 procent av alla klimatutsläpp. Men enligt Statistikcentralen rapporteras växthusgasutsläppen från jordbruket även inom andra rapporteringssektorer.

Utsläppen av metan och dikväveoxid, som i huvudsak härstammar från produktionsdjur, stallgödsel och jordmån, rapporteras inom jordbrukssektorn. Utsläppen från arbetsmaskiner och den fastighetsspecifika uppvärmningen i jordbruket rapporteras inte inom jordbrukssektorn, utan inom energisektorn. Koldioxidutsläpp som hör samman med jordbruksmarken rapporteras inte heller inom jordbrukssektorn, utan inom sektorn för markanvändning. De sistnämnda var enligt Statistikcentralen drygt sju miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Alltså drygt så stora som de utsläpp som rapporteras inom jordbrukssektorn.

Vissa odlingsmarker utgör en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Speciellt torvjordar innehåller rikligt med växtrester som inte brutits ned. När torvjordarna dikas, bearbetas och odlas upp blir nedbrytningsprocesserna mycket snabbare jämfört med orörda jordar. Det här leder till att stora mängder koldioxid avgår ur marken. Nya åkrar har röjts på torvjordar under 2000-talet bland annat då husdjursgårdar som utökat sin verksamhet behövt mera areal för gödselspridning och odling av foder. Det skulle vara viktigt att se till att inga fler åkrar röjs på torvmarker.

Jag håller med Nylund att kons förmåga att äta och utnyttja gräs är fantastisk. Nötkreatur som går på bete på ängar och andra naturbetesmarker gör ett viktigt arbete då de bidrar till att upprätthålla livsmiljöerna för många hotade arter. Även bete på vallåkrar bidrar till den biologiska mångfalden. Tyvärr har andelen mark som betas minskat. Vallväxter utgör ändå en viktig del av växtföljden för att hålla åkrarna i gott odlingsbart skick och vallen kan binda kol i marken.

För att minska på klimatutsläppen behöver vi vidta många åtgärder, både när det gäller energiproduktion, trafik och mat. I fråga om mat är det klimatsmart att lära sig använda också växtprotein i matlagningen. Med tanke på den biologiska mångfalden lönar det sig att i första hand välja kött från djur som betat på naturbetesmarker eller ekologiskt producerat kött.

Anne Antman miljövårdschef, Natur och miljö rf

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning