Riksdagsvalet 2019

Framgången bygger på utbildning

En högklassig utbildning från småbarnsfostran till universitet är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för alla. Möjligheterna till utbildning ska vara oberoende av ekonomisk bakgrund. Kontinuerligt lärande i arbetslivet bör utvecklas för att trygga vårt kunnande.

Digitalisering, artificiell intelligens och robotisering spelar en allt större roll och Finland kan vara föregångare inom många sektorer. Miljön och klimatet kräver ny teknik och nya innovationer. Därför bör den offentliga och privata finansieringen för forskning och utveckling höjas till fyra procent av bnp år 2025.

Finansieringen av ny digital infrastruktur och nya trafiklösningar kräver att vi utreder nya finansieringsmodeller. Vi måste söka modeller för samarbete mellan den offentliga och privata sektorn också när det gäller finansiering av ny infrastruktur.

Våra företag ska ha världens bästa möjligheter att utveckla och exportera finländskt kunnande, service och produkter. Det är en förutsättning för finansieringen av vårt välfärdssamhälle.

Heidi Himmanen, SFP, Nyland

Vårdlösningen måste utvecklas utifrån människans behov

För att kunna fortskrida med vårdlösningen måste elefanten ätas en bit i taget. Primärvården måste få tillräckliga resurser så att behövande kan få läkarvård på ett smidigt sätt. Det är också omänskligt att barn som behöver psykisk vård väntar i månader. Detta är inte acceptabelt. Tidsfristen för att få vård måste skärpas. Om hälsovårdscentraler eller sjukhus inte förmår att erbjuda vård inom den i lagen föreskrivna tiden bör kommunerna ge en servicesedel till kunden så att denna kan välja bland privata aktörer. Man måste också förbättra samarbetet mellan primärvården och specialistvården så att ingen faller mellan stolarna.

Vi behöver inte någon ny landskapsadministration, utan vi kan fortsätta med den kommunbaserade servicemodellen och utöka samarbetet mellan grannkommuner. Vi kan även dra nytta av det arbete som redan gjorts för vårdreformen. Att i all oändlighet använda pengar på planering av nya modeller är inte klokt. Nu måste vi kavla upp ärmarna och skrida till verket!

Mia Laiho, medicine doktor, Samlingspartiet, Nyland

Klimatförändringen, hot eller möjlighet?

Äntligen har man öppnat ögonen för det hot klimatförändringen utgör. Klimatförändringen är onekligen ett av de största hoten som drabbar vår planet och människan. Det är ytterst viktigt att man vidtar nödvändiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Det är ingen hemlighet att man börjar se och göra något åt problem först då det uppstått. Förhoppningsvis börjar människan se allvarligt på klimatförändringen och ändrar därmed sina levnadsvanor. Var och en människa kan för sin egen del göra något smått för att stoppa klimatförändringen.

Den teknologiska utvecklingen går hela tiden framåt. Klimatförändringen är en möjlighet inom forskning och teknologi. Den får oss att utveckla och uppfinna nya innovationer. Att utveckla nya elfordon och satsa på bioenergi är sådant som man kan utnyttja när klimatförändringen bekämpas.

Därför är det ytterst viktigt att man satsar på forskning och innovationer, som i sin tur ökar sysselsättningen och sätter fart på vår ekonomi. Jag hoppas att nästa regering inser vikten av detta.

Veronica Kalhori, filosofie doktor, SDP, Nyland

Unga ska gå i skola

Den nioåriga grundskolan skapades för att tillfredsställa industrisamhället, men i dag krävs en högre utbildningsnivå. Då samhället och arbetsmarknaderna har ändrats är det naturligt att vi förlänger läroplikten att motsvara de behov unga i dagens läge har. Årligen blir några tusen unga utan en fortsatt studieplats, även om de försökt få en. De har fått ett brev där det står att de inte blivit valda. Det är ett kallt budskap till en ung människa. Alla 16-åringar ska få en studieplats.

En del av dem som fått en studieplats har svårt att klara av läromaterialens kostnader. En fjärdedel av dem som avbryter sina studier vid andra stadiet uppger att ekonomiska svårigheter är en bidragande orsak till att de avbryter studierna. Forskning visar att en låg utbildningsgrad ökar risken för fattigdom och arbetslöshet. En grundskoleexamen räcker inte till i dagens värld. Därför måste läroplikten förlängas och andra stadiet ska vara genuint avgiftsfritt. Det behövs mera hjärta i beslutsfattandet. Unga förtjänar bra förutsättningar för livet.

Anette Karlsson, vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater, SDP, Nyland

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning