Regnbågsprästen tänker viga homosexuella trots risk för straff

Jaana Partti har jobbat som regnbågspräst i snart två decennier och tänker inte neka till att viga homosexuella efter att äktenskapslagen ändras i mars trots att kyrkan saknar beslut på att tillåta vigslar mellan två personer av samma kön. "Förändringar brukar inledas på gräsrotsnivå", säger Partti som inte vet vilket straff som väntar henne efter en eventuell vigsel. Bild: Evy Nickström

I vår blir det möjligt för homosexuella par att gifta sig. Kyrkan är splittrad i frågan och vet inte hur den ska hantera den juridiska gråzon som uppstår när lagen ändras. Men det finns präster som tänker ta saken i egna händer och viga samkönade par från och med mars.

Inför Gud och i församlingens närvaro kan Karl och Anders redan nästa vår komma att säga ja till varandra och lova visa varandra trohet och kärlek i nöd och lust. Detta trots att den lutherska kyrkan i Finland inte kommer att hinna bestämma hur den ska hantera den situation som uppstår då den nya äktenskapslagen träder i kraft i mars. Förklaringen är att det finns präster som tänker viga homosexuella, trots att han eller hon eventuellt bryter mot sin tjänsteplikt och kan räkna med bannor av sin biskop.

Kyrkan kan utfärda sanktioner till präster som tar saken i egna händer och viger par av samma kön, men det blir inga juridiska påföljder för de regnbågspar som har gift sig med hjälp av en präst. De rättslärda som Kyrkostyrelsen har konsulterat har deklarerat att kyrkligt ingångna äktenskap mellan samkönade par från och med mars är juridiskt giltiga. En av de tillfrågade experterna, Urpo Kangas, professor i civilrätt vid Helsingfors universitet har dessutom slagit fast att kyrkan måste se till att samkönade par erbjuds möjlighet till vigsel när lagen ändras. För att det ska gå att bestraffa präster som viger homosexuella, måste kyrkan fatta ett explicit beslut om att det inte är tillåtet, anser professorn.

I Helsingfors finns det tiotals präster som har meddelat att de tänker viga homosexuella. En av dem är pionjären för kyrkligt regnbågsarbete i Finland, pastor Jaana Partti som har ägnat största delen av sitt yrkesverksamma liv åt att jobba som regnbågspräst i Berghälls församling i Helsingfors. Redan år 1999 anställdes hon för att ansvara för församlingens arbete med sexuella minoriteter och hon har under årens lopp förrättat många dop och begravningar i regnbågsfamiljer. Då den jämlika äktenskapslagen väl blir verklighet kommer hon att ställa upp som vigselpräst förutsatt att paret är medlemmar i kyrkan och har gått skriftskola. Dessutom måste det ha gjorts hindersprövning för äktenskap.

– Jag vet att jag kommer att få på käften för att jag säger det här, men jag kommer att svara ja om jag tillfrågas att viga ett regnbågspar. Människan ska inte behöva vara ensam.

Regnbågskonfirmation strax före lagändringen

Berghälls församling förbereder sig på den nya situationen genom att ordna en kristen regnbågskurs som samtidigt fungerar som vuxenskriftskola. Kursen marknadsförs med den fräsiga sloganen "Skaffa dig giftastillstånd inför mars 2017" och konfirmationen hålls i slutet av februari.

Finlands biskopar är osams om vilken väg kyrkan borde gå. En lösning är att kyrkan officiellt fattar beslut om att också viga homosexuella par, alternativt kan kyrkan explicit bestämma att den enbart viger par av olika kön trots att magistraterna börjar viga samkönade par. En möjlighet som också har kastats fram, bland annat av biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, är att kyrkan skulle avsäga sig vigselrätten och erbjuda alla par kyrklig välsignelse i stället.

Beslutet måste fattas av kyrkans högsta beslutsfattande organ, kyrkomötet, och kräver tre fjärdedels majoritet. Men vid kyrkomötet i november som är det enda mötet som hålls innan den nya äktenskapslagen blir verklighet, kommer det knappast att finnas trekvarts majoritet för någotdera alternativet. Många har dragit paralleller till kyrkans beslut att godkänna kvinnliga präster, en fråga som också splittrade kyrkan och tog decennier att avgöra.

Under tiden måste kyrkan fundera ut vad den ska göra med präster som utan kyrkomötets tillstånd på eget bevåg viger samkönade par. Varje domkapitel ska självständigt ta ställning till sanktioner vilket bäddar för olika linjer i olika stift.

Jaana Partti har inte frågat sin biskop, Helsingforsbiskopen Irja Askola vilket straff som väntar henne om hon viger ett homosexuellt par.

– Frågan har ännu inte aktualiserats eftersom ingen ännu har vidtalat mig som vigselpräst, men knappast skulle jag bli piskad, säger Partti och tillägger att förändringar brukar inledas på gräsrotsnivå.

Vissa hoppas och avvaktar

Också i Borgå stift finns präster som har profilerat sig i regnbågsfrågor, men här är man mer avvaktande:

– Hos oss har vi en lite försiktigare inställning för att inte stöta oss med dem som tycker radikalt annorlunda. Situationen är en annan i församlingar som mycket länge har fokuserat på könsminoriteter, säger kyrkoherden i Lovisa, Karl af Hällström som kraftigt har försvarat de homosexuella inom kyrkan och bloggat om HBT-frågor.

af Hällström hoppas att kyrkan snabbt ger grönt ljus för att viga samkönade. Till dess har han inget färdigt svar på hur han tänker göra om ett homosexuellt par vädjar till honom att viga dem.

– Jag skulle ta paret på största allvar, diskutera med dem och sedan komma till ett beslut. Beroende på hur paret självt förhåller sig kunde en möjlighet vara att magistraten skulle sköta det juridiska medan jag kunde ordna en kyrklig tillställning som påminner om en välsignelse.

Prästkollegan Tomas Ray resonerar i liknande banor.

– Min ståndpunkt är att kyrkan absolut borde gå in för att viga homosexuella. Men än så länge ser jag mig tvungen att avvakta med att viga. Däremot är jag redo att medverka i en ceremoni som ser ut som en vigsel, säger Ray.

Instundande vecka samlas prästerna i Finland till synodalmöten under ledning av respektive stifts biskop.

Mötena ordnas vart sjätte år och vid dem behandlas olika aktuella frågor, såväl teologiska som praktiska.

Den förändrade äktenskapslagen väntas på många håll bli samtalsämne nummer ett, åtminstone vid de informella kaffebordsdiskussionerna.

Ett av seminarierna vid Borgå stifts synodalmöte handlar uttryckligen om äktenskapet i förändring.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning