Regeringen vill slopa fridlysningen av kajor – beståndet har ökat kraftigt under de senaste decennierna

Regeringen lämnade på torsdagen ett förslag till riksdagen om att kajan inte längre ska betraktas som en fridlyst fågel. Det skulle innebära att arten inte längre berörs av naturvårdslagens bestämmelser, utan i stället omfattas av jaktlagen.

Populationen av kajor har ökat kraftigt både i städer och på landsbygden sedan millennieskiftet, vilket har lett till fler skador och olägenheter. Kajor orsakar främst problem för jordbruket, bygger bon i skorstenar och smutsar ner miljön med avföring. Det leder i sin tur till hygienproblem och sjukdomsrisker.

Under åren 2012 till 2016 har närings-, trafik- och miljöcentralerna betalat ut sammanlagt 412 302 euro för att ersätta skador orsakade av kajor. Merparten av understöden har använts för att ersätta jordbruksskador.

– Målsättningen är att ge personer som drabbats av skador orsakade av kajor en möjlighet att påverka sin egen levnadsmiljö. Dessutom finns det inte längre något behov av att freda kajan, säger jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) i ett pressmeddelande.

Det betyder inte att det är fritt fram att fånga och döda kajor. Om förslaget klubbas i genom måste jaktlagens bestämmelser följas, vilket inkluderar fredning under häckningstid. Lagändringen innebär dessutom att skador förorsakade av kajor inte längre ersättas.

Lagen kan träda i kraft i augusti.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46