Regeringen vill skapa fler platser på skyddshem – ny kvinnovåldsrapportör och ett nytt åtgärdsprogram tillkommer

Ett skyddshems gemensamma kök i Esbo år 2012. Bild: Laura Böök

– Vi behöver få mera resurser framför allt till skyddshemmen i storstäderna där platserna är för få, säger Helena Ewalds, enhetschef på Institutet för hälsa och välfärd.

Regeringsprogrammet lyfter fram kampen mot kvinnovåld på flera ställen. Bland annat ska skyddshemmen få mera resurser och fler platser.

– Det gör mig glad att vi får mera resurser till skyddshemmen, säger Helena Ewalds, enhetschef på Institutet för hälsa och välfärd (THL).

De senaste åren har antalet rapporterade fall av familjevåld eller våld i nära relationer legat stadigt på cirka 10 000 fall. I fjol fick myndigheterna kännedom om 9 900 fall av våld inom familjen eller inom nära relationer. Av de vuxna offren var 76,5 procent kvinnor. Det visar de senaste siffrorna som Statistikcentralen publicerade på torsdagen.

Siffran på 9 900 fall av familjevåld och våld i nära relationer är dock inte hela sanningen.

– De fall som rapporteras till polisen är endast en bråkdel av det reella antalet fall, säger Ewalds.

Avstånden för långa till skyddshem

Ett ökat understöd från staten är nödvändigt eftersom alla skyddshem i Finland drivs med statligt stöd.

– Vi behöver få mera resurser framför allt till storstäderna där platserna är för få.

Även i glesbygden skulle det behövas fler platser. Det borde alltid finnas ett skyddshem nära offrets hem.

– De stora avstånden i Finland gör det jobbigt för offren för våld att resa. Ofta orkar de inte göra resan om skyddshemmen ligger långt från hemmet.

På senare tid har man också testat med skyddshem på distans där personal som ger offren psykosocialt stöd via en videolänk på annan ort finns. Det finns ändå alltid utbildade vårdare på plats.

I regeringsprogrammet står det också att en ny självständig och oberoende rapportörfunktion för våld mot kvinnor ska inrättas.

– Det är bra att vi får en oberoende rapportör som inte är bunden till regeringen och som självständigt kan ge rekommendationer till riksdagen.

Ewalds tillägger att det är positivt att en ny åtgärdsplan görs för förebyggande av våld mot kvinnor.

– Det vi borde göra i Finland är att satsa mera på förebyggande verksamhet och utbilda personal i skolor och på sjukhus i hur man upptäcker våld mot kvinnor. Personer i offrets omgivning borde bli modigare att ingripa när de misstänker att våld förekommer i de nära relationerna.

En ny webbaserad utbildning om våld i nära relationer har just blivit klar på THL och kan fritt användas.

Krävs en dubblering av budgeten

Ambitionsnivån i regeringsprogrammet är väldigt hög eftersom regeringen vill öka på tillgången till skyddshemstjänsterna så att de uppfyller Istanbulkonventionen, det vill säga Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

I en bilaga till Istanbulkonventionen rekommenderar man att det finns en skyddshemsplats per 10 000 invånare. Det skulle i Finlands fall innebära 500 skyddshemsplatser. I nuläget finns det 202 skyddshemsplatser i Finland med en budget på 19,5 miljoner.

Det här skulle alltså innebära en fördubbling av skyddshemmens budget?

– Ja det skulle det innebära men det är antagligen ett mera långsiktigt mål för regeringen, säger Ewalds.

I Finland finns det 28 skyddshem som totalt erbjuder 202 skyddshemsplatser.

Varje landskap har åtminstone ett skyddshem.

Alla skyddshem drivs med statligt stöd.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning