Rederibarometern: Rederierna förväntar sig sämre tider

Efterfrågan på sjötransport har minskat och fraktpriserna har sjunkit, uppger rederierna i utredningen Rederibarometern som publicerades på onsdagen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Konjunkturläget i rederibranschen har försämrats och rederierna är inte lika optimistiska som för ett år sedan, visar utredningen Rederibarometern.

Medvinden ser ut att mojna för Finlands rederier. Enligt utredningen Rederibarometern som publicerats av sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral Brahea vid Åbo universitet avtar tillväxten inom rederibranschen snart.

I förra Rederibarometern som publicerades i slutet av 2018 var rederierna försiktigt optimistiska inför framtiden men i årets utredning är tongångarna inte lika positiva.

– Konjunkturläget på sjötransportmarknaden har försämrats betydligt jämfört med läget för ett år sedan, och rederierna ser pessimistiskt på framtiden, säger forskaren Jenny Katila vid Åbo universitet.

Enligt rederierna har efterfrågan på sjötransporter i Östersjön och Nordsjön minskat, och fraktpriserna har sjunkit. Prognoserna för Finlands export och import till sjöss är sämre än för ett drygt år sedan.

Rederierna rapporterar att deras omsättning har minskat en aning under det senaste året, och utvecklingen förväntas fortsätta i samma riktning.

Rederibranschen känslig för konjunktursvängningar

Rederibarometern baserar sig på en webbenkät som skickats främst till finländska men också till en del utländska rederier. Utredningen är beställd av Transport- och kommunikationsverket, Rederierna i Finland och Ålands landskapsregering.

Sammanlagt 28 rederier ombads svara på enkäten och 20 av dem gjorde det. Det är stor variation mellan rederierna beträffande trafikform, omsättning och personalstyrka.

Forskaren Jenny Katila vid Åbo universitet säger att konkurrensen på sjötransportmarknaden är hård. Enligt rederierna har fraktpriserna i Östersjön och Nordsjön sjunkit. Bild: Mikael Piippo/SPT

Enligt rederierna är den allmänna ekonomiska osäkerheten det största hindret för utveckling och tillväxt. Vidare anser rederierna att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft och att personalkostnaderna ökat.

Jenny Katila säger att läget i rederibranschen ofta speglar det allmänna ekonomiska läget. Samtidigt som rederierna spår kärva tider går det fortfarande bra för Finlands varvsindustri.

– Rederibranschen reagerar vanligtvis snabbare på konjunktursvängningar än varvsbranschen som är långsiktigare till sin natur, säger Katila.

Nya svavelbestämmelser påverkar inte finländska rederier

I Rederibarometern fick rederierna också frågan om de tror att Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s nya globala svavelbestämmelser påverkar deras verksamhet. IMO sänkte den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränslen från 3,5 procent till 0,5 procent vid årsskiftet.

Rederierna svarade på frågorna i Rederibarometern i oktober, det vill säga innan de skärpta svavelbestämmelserna trädde i kraft. Enligt rederierna påverkar svavelbestämmelserna inte deras verksamhet.

Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland, påpekar att bestämmelserna om svavelhalten i fartygsbränslen redan i flera år varit betydligt striktare i Östersjön och Nordsjön än i de flesta andra havsområdena. IMO:s bestämmelser och Europeiska unionens svaveldirektiv har begränsat svavelhalten i fartygsbränsle som används i Östersjön och Nordsjön till högst 0,1 procent sedan år 2015.

– De globala svavelbestämmelserna påverkar inte de finländska rederierna nästan alls eftersom rederierna anpassat sig till en klart strängare begränsning redan för fem år sedan, säger Tuurnala.

Hon välkomnar dock IMO:s nya bestämmelser eftersom det bidrar till en enhetligare reglering av den globala sjöfarten.

– Regional reglering förvränger konkurrensen. Rederierna i Finland är för global reglering och önskar att regleringen sker uttryckligen via IMO.

Organisationen Rederierna i Finland har 26 medlemsrederier. Enligt organisationens vd Tiina Tuurnala är antalet nya fartyg som medlemsrederierna beställt men som ännu inte levererats för tillfället 13. – Det innefattar både passagerarfartyg och fraktfartyg. Bild: Mikael Piippo/SPT

Artikeln har uppdaterats med kommentarer av Jenny Katila och Tiina Tuurnala.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning