Rederibarometern: Pandemin bidrog till nedgång i rederibranschen

Rederibranschen upplevde en fortsatt negativ konjunkturutveckling i fjol, enligt utredningen Rederibarometern. Bild: Ari Sundberg/SPT

Den ekonomiska osäkerheten fortsätter men rederierna är försiktigt positiva inför framtiden, visar utredningen Rederibarometern.

Rederibranschen upplevde en kraftig nedgång år 2020, enligt utredningen Rederibarometern som publicerats av sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral Brahea vid Åbo universitet. I utredningen kartläggs branschens konjunkturutveckling utifrån rederiernas egna bedömningar av läget.

En orsak till den negativa konjunkturutvecklingen är coronapandemin. Rederierna förutspådde visserligen sämre tider för branschen redan innan pandemin började, men nedgången blev kraftigare än väntat.

"Coronapandemin, de stängda gränserna och de brutna trafikförbindelserna har avsevärt påverkat sjöfarten och nästan alla rederisektorers verksamhet under 2020. Den hårdast drabbade sektorn är passagerartrafiken, som avstannade nästan helt till följd av pandemin och reserestriktionerna. Åtgärderna för att begränsa epidemin och svårigheterna med att byta besättning har lett till osäkerhet inom godstrafiken runtom i världen", säger Tiina Tuurnala, vd för branschorganisationen Rederierna i Finland, i ett pressmeddelande.

Efterfrågan på sjötransport minskade

Rederibarometern bygger på en webbenkät som gjordes i november 2020. Enkäten riktades till medlemsrederierna i Rederierna i Finland samt ett urval andra finländska och utländska rederier. Av 31 tillfrågade rederier svarade 17 på enkätfrågorna.

Det är stor variation mellan rederierna beträffande trafikform, omsättning och personalstyrka.

Vid tidpunkten för enkäten bedömde största delen av de rederier som svarade på den att transportefterfrågan på Östersjön och Nordsjön under de tolv senaste månaderna varit mindre än under föregående mätningsperiod. Samtidigt beskrevs konkurrensen på sjötransportmarknaden som hård.

Rederierna betecknade den allmänna ekonomiska osäkerheten som det största hindret för deras utveckling och tillväxt under de tolv senaste månaderna.

Delade meningar om framtiden

Svängarna i rederibranschen kan vara stora från ett år till ett annat. Trots den negativa konjunkturutvecklingen är rederiernas prognos för de kommande tolv månaderna försiktigt optimistisk. De senaste årens nedgång i fraktpriserna förutspås stanna av, och en del rederier förväntar sig till och med att fraktpriserna stiger.

Framtidsprognoserna varierar dock stort mellan olika rederier. Till exempel uppskattar 35 procent av rederierna att deras omsättning kommer att öka i år medan 41 procent uppskattar att omsättningen kommer att minska.

Ungefär hälften av rederierna bedömde att coronapandemin kommer att ha en avsevärd negativ effekt på deras omsättning också år 2021.

Rederibarometern är en utredning som produceras av sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral Brahea vid Åbo universitet. Rederibarometern baserar sig på en webbenkät som skickas främst till finländska men också till en del utländska rederier.

Den första Rederibarometern publicerades år 2006. Åren 2006-2009 publicerades Rederibarometern två gånger per år. Från och med 2010 har den publicerats med ett års mellanrum.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning