Rationella lösningar behövs innan ny flyktingkris leder till kakofoni av glåpord

Bild: Wilfred Hildonen

Våra nuvarande problem består egentligen av att alltför många människor anser att de har de rätta svaren till samhällets problem.

Frågor kring invandring och flyktingar har under de senaste åren varit ett aktuellt diskussionsämne i samhällsdebatten. Enkelt formulerat kan liberalers respektive konservativas argument om invandring förstås som dikotomin mellan uppfattningen om huruvida invandring i det långa loppet är bra eller dåligt för samhället. Frågan om hur invandringspolitiska beslut verkligen påverkar samhället hamnar däremot ofta i skymundan.

Invandringens inverkan på samhällsutvecklingen är inte bara en politisk, utan också en empirisk fråga och dess konsekvenser för samhället kan endast avgöras genom ingående studier i hur saker och ting förhåller sig. Olika politiska beslut har olika konsekvenser och de är inte alltid lätta att förutse. En negativ utveckling här kan motsvaras av en positiv utveckling där en i stora drag positiv utveckling kan föra med sig vissa oförutsedda negativa trender, och så vidare.

Problem tycks uppstå när människor gör anspråk på att i förhand veta de rätta svaren. De som har en klart formulerad politisk agenda vill gärna övertyga oss om att verkligheten är på det ena eller andra sättet och att vi redan vet lösningarna till samhällets problem. De kan också låta väldigt övertygande när de framför argumenten och beläggen för sin ståndpunkt.

Våra nuvarande problem består egentligen av att alltför många människor anser att de har de rätta svaren till samhällets problem. De är övertygade om att de har rätt och njuter av att moralisera på andras bekostnad. Verkligheten är emellertid sällan så generös att den ger en sida rätt i alla frågor. Jag brukar själv i allmänhet inta en liberal ståndpunkt i de flesta frågor, men vet att det handlar mer om personliga preferenser än om absoluta sanningar om hur samhället bör organiseras. Som George Orwell en gång sade är det i slutändan en fråga om vilken sida man väljer och hur man går till väga.

Om vi tänker på, säg, den ständigt aktuella flyktingfrågan brukar den liberala sidan av debatten utgå ifrån att det finns ett självklart svar till vad som bör göras med flyktingarna och det är att vi har en moralisk plikt att beskydda världens förföljda och utsatta. Man kan för all del vara för den ståndpunkten, men dessvärre anges den alltför ofta som den enda giltiga ståndpunkten. Den motsatta eller alternativa ståndpunkten måste därför, sägs det, vara ogiltig, om inte rentav moraliskt förkastlig.

Men den konservativa ståndpunkten, såsom jag förstår den, antar inte att vi bör försumma våra plikter gentemot våra medmänniskor, snarare skiljs åsikterna åt beträffande vem våra moraliska förpliktelser bör riktas mot. Där liberalt tänkande menar att våra förpliktelser är gentemot våra medmänniskor, oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller härkomst, menar konservativt eller kanske hellre nationalistiskt tänkande att de i första hand är gentemot den egna befolkningen, det egna landet och den egna kulturen. Påståendet att det finns en rätt ståndpunkt och en fel ståndpunkt verkar åtminstone i mina ögon ytterst tvivelaktigt.

Den aktuella geopolitiska situationen i Mellanöstern har återigen lyft fram möjligheten att Europa står inför en ny flyktingkris. Hur vi angriper problemet är av en avgörande betydelse. På det nationella planet innebär det – vid sidan om mer formella diskussioner om internationella avtal och förpliktelser – en allvarlig diskussion om värderingar, om vad som bör eller även kan göras och hur.

Politik handlar sällan om rätta eller fel svar. Betydligt oftare handlar det om vilka beslut man fattar, vad man är redo att uppoffra och vilket pris man är redo att betala för sina val. Det finns få slutgiltiga svar, däremot finns det en uppsjö av olika problem som följden av särskilda politiska beslut. Som motgift har vi inget annat än vår förmåga att genom rationellt tänkande komma på lösningar till problemen. Det är värt att tänka på innan samhällsdebatten i ljuset av en ny kris än en gång urartar i en skrikande kakofoni av moralistiska glåpord.

Samuli Laukka, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning