Räcker det att man vilar på hanen?

Bild: Wilfred Hildonen

Kanske man nu borde koncentrera sig mera på Östersjöområdet?

Säkerhetsstrategin för samhället från 2010 beskriver olika hotmodeller. Till dem tillhör till exempel storolyckor, extrema naturfenomen och miljöhot, samt allvarliga störningar i gränssäkerheten.

Genom att tillämpa hotmodellerna i den egna omvärlden kan myndigheterna, organisationerna och företagen planera sin beredskap.

Olika aktörer bygger gemensamt upp en beredskap för hoten. Genom samarbetet säkerställs att de nödvändiga uppgifterna utförs, men också att man undviker dubbelarbete och att kostnaderna för verksamheten blir mindre. Målet är att få alla aktörers resurser i användning när samhällets säkerhet är hotad. Denna handlingsmodell kallas för övergripande säkerhet.

Just nu är det många som säger att spänningen på Östersjön har stigit. Räcker det att man vilar på hanen?

Gränsmyndigheterna i Finland, Estland och Ryssland ordnar redan regelbundet övningar med tanke på katastrofer till havs. Men sjöräddningen har två ansikten. Finland stödjer också kontrollen av illegal invandring i Medelhavsområdet.

Gränsövervakningen på Östersjön har förändrats under de senaste åren. Och man har utvecklat samarbetet mellan Östersjöländerna.

I praktiken har man ökat antalet övningar i syfte att förbereda sig för stora olyckor till havs och utvecklat verksamhetsmodeller i samarbete med de övriga Östersjöländerna och viktiga internationella sjöräddningsaktörer.

Samarbetet fungerar i dagens läge särskilt bra med Sverige, men varför inte satsa mera på samarbetet mellan Sverige, Danmark och Norge?

Förhållandena är inte längre desamma som de var för ett årtionde sedan. Och man har inte lyckats specificera ordet "gränssäkerhet" för offentligt anställda. Det är därför jag tycker att ett utvidgat samarbete skulle skapa mera övervakningskapacitet.

Finländsk sjöräddningskompetens och samarbetskoncept för marina aktörer har framgångsrikt presenterats på internationella forum. Man har också aktivt deltagit i den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s sjösäkerhetsarbete.

Kanske man nu borde koncentrera sig mera på Östersjöområdet?

Enligt min mening, skulle just Göteborg vara en lämplig "boplats" eller forum för Finland, Estland, Ryssland, Sverige, Danmark och Norje. Enligt Gränsbevakningsväsendets (GBV) strategi 2027 är övervakningen av de yttre gränserna effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet stärker säkerheten i Finland och avvärjer säkerhetshot mot Finland och Europa vid de yttre gränserna. Gränstrafiken är säker och smidig. Brottsbekämpningen är effektiv. GBV ökar människornas säkerhet vid gränstrakterna och i skärgården.

När det gäller säkerheten på havsområdet är verksamhetsmålet följande: Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och aktionsberedskap vid flertypsolyckor till havs är omedelbar. GBV främjar skyddet av den maritima miljön.

Till sist, men inte minst (den territoriella integriteten och försvarsberedskapen): Gränsbevakningsväsendets handlingsförmåga att trygga samhället i alla störningssituationer och undantagsförhållanden är god. Gränsbevakningsväsendets beredskap att trygga den territoriella integriteten och skydda riket är god.

Maarit Lehtihaara magister, jurist, Grankulla

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46