Psykisk ohälsa bör tas på allvar

Oberoende vem i familjen som mår psykiskt dåligt påverkar det alla familjemedlemmar. Därför har alla i familjen rätt att vid behov få hjälp och stöd.

Susanna Landor lyfter fram psykisk ohälsa i sin krönika (HBL 12.12). Det är viktigt att detta viktiga tema lyfts upp och diskuteras. Mentala problem bland barn och unga är ett samhälleligt problem som måste tas på allvar.

I vårt arbete på Barnavårdsföreningen möter vi allt oftare barn, unga och familjer som lider av psykisk ohälsa. Oberoende vem i familjen som mår psykiskt dåligt påverkar det alla familjemedlemmar. Därför har alla i familjen rätt att vid behov få hjälp och stöd.

Varannan finländare drabbas av psykisk ohälsa under något skede av sitt liv. Statistiken är entydig och ska vara ett tillräckligt argument för att bevilja tillräckliga resurser till de som drabbas. Vi måste se barn, unga och familjer som en investering i framtiden. Att erbjuda familjer stöd och hjälp i vardagen i ett tidigt skede är på långsikt det ekonomiskt mest lönsamma alternativet.

Det finns olika arbetssätt och metoder som stödjer både den som mår dåligt och deras anhöriga. Service som erbjuds ska utgå ifrån familjens behov. Det finns inte en modell som fungerar för alla. Vi måste därför fortsätta bygga upp strukturer för både preventiva stödåtgärder och en fungerande psykiatrisk vård.

Stigmat mot psykisk ohälsa måste suddas ut skriver Landor, vilket är något jag skriver under. Psykisk ohälsa i familjen ska inte behöva orsaka känslor av skam och vi bör alla arbeta för ett mer tillåtande och förstående klimat. Det är vår skyldighet att ingripa och stödja dessa familjer i ett så tidigt skede som möjligt.

Pia-Lisa Sundell verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning