Nästa vecka ska Logomobron stå klar

Enligt de ursprungliga ritningarna skulle Logomobron fortsätta över Bangårdsgatan till en byggnad på andra sidan gatan, men den sista biten av bron byggdes inte ut i detta skede. Enligt Kimmo Suonpää, direktör för stadsbyggande vid Åbo stad, kan bron förlängas i framtiden om någon börjar bedriva hotellverksamhet på fastigheten mittemot järnvägen. Bild: Mikael Piippo/SPT

Gångbron över bangården i Åbo är strax färdig – och denna gång spricker inte budgeten, intygar stadens direktör för stadsbyggande.

Åbo strävar efter att kunna öppna den nya gångbron över bangården vid Åbo centralstation nästa vecka. Det säger Kimmo Suonpää, direktör för stadsbyggande vid Åbo stad.

–  Meningen är att öppna bron nästa vecka om det inte framkommer något som hindrar det i myndigheternas inspektioner som görs denna vecka och nästa vecka. Ingenting sådant borde framkomma, men den möjligheten finns naturligtvis alltid, säger Suonpää.

Enligt Suonpää ska bland annat byggnadstillsynen, räddningsverket och Trafikledsverket inspektera bron innan den kan öppnas. Bron går mellan Bangårdsgatan och evenemangscentret Logomo, och kallas därför Logomobron.

Logomobron sträcker sig över bangården vid Åbo centralstation. Gångbron går mellan Bangårdsgatan och evenemangscentret Logomo. Bild: Mikael Piippo/SPT

Förseningar och skenande kostnader

Logomobron går i en båge över järnvägsspåren i Åbo, men den kröken bleknar i jämförelse med alla svängar bron tagit i den aboensiska förvaltningen under de senaste åren.

Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk, ett organ som inte längre existerar, planerade ursprungligen att bron skulle bli klar år 2018. Inför konkurrensutsättningen av byggandet var uppskattningen av byggkostnaderna 6,9 miljoner euro.

Efter diverse bakslag och flera varv i Åbo stadsfullmäktige är den senaste kostnadsuppskattningen från maj i år 21,6 miljoner euro. Kimmo Suonpää intygar att summan inte stiger över det.

–  Det ska ännu göras ekonomiska slutrapporter. Det skulle naturligtvis vara bra om de slutliga kostnaderna blev under 21,6 miljoner men det är ännu för tidigt att säga annat än att kostnadsuppskattningen håller.

September 2015: Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk fattar beslut om att reservera 5,0 miljoner euro (utan mervärdesskatt) för en ny gångbro över bangårdsområdet i Åbo. Vidare beslutar man att utlysa en planeringstävling för den så kallade Logomobron.

Juni 2016: Bidraget Jousi (ungefär: Bågen) av VR Track, C&J Arkkitehdit och Lighting Design Collective vinner planeringstävlingen. Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk fastställer resultatet.

September 2016: Åbo stad anlitar bolaget VR Track för planeringen av Logomobron. Ett pristak på 745 000 euro fastställs för planeringsarbetet. Senare säljs VR Track till norska NRC Group. NRC Group säljer sedan sin planeringsverksamhet till det svenska bolaget Sweco.

Mars 2017: Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk fattar beslut om att konkurrensutsätta byggandet av Logomobron och uppskattar byggkostnaderna till 6,9 miljoner euro.

Juni 2017: Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk väljer bolaget Lemminkäinen Infras anbud i konkurrensutsättningen av brobygget. Lemminkäinen Infras anbud på 8,5 miljoner euro är det billigaste av de fyra anbud som lämnats in. Lemminkäinen Infra blir senare en del av byggbolaget YIT.

Oktober 2018: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 13,5 miljoner euro.

Maj 2019: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 16,0 miljoner euro.

Juni 2020: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 19,5 miljoner euro.

Maj 2021: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 21,6 miljoner euro.

Missnöje med planeringen

Åbo stad har uppdaterat kostnadsuppskattningen för Logomobron flera gånger sedan byggprojektet startade. Byggandet påbörjades innan den tekniska planeringen av bron var färdig. Dessutom såldes den ursprungliga huvudplaneraren VR Tracks verksamhet först till norska NRC Group och senare till svenska Sweco.

Åbo stad är inte nöjd med hur planeringen av Logomobron skötts och enligt Kimmo Suonpää förhandlar staden fortfarande med Sweco om ersättningar.

–  Förhandlingarna pågår fortfarande och jag kan av den orsaken inte kommentera deras innehåll. Ur beställarens synvinkel har planeringen kantats av förseningar och brister. Det är därför vi nu förhandlar.

På onsdagen var arbetet på Logomobron i Åbo fortfarande i gång, och brons glasväggar fick sig en putsning. Bild: Mikael Piippo/SPT

Staden och YIT överens

Våren 2020 ledde oklarheter i planeringen till att byggentreprenören YIT satte stopp för byggarbetet. Byggandet fortsatte först efter att staden och YIT förhandlat fram nya avtalsvillkor.

Enligt Suonpää är tvisten mellan staden och YIT avklarad.

–  Jag är inte medveten om att någondera parten skulle ha några krav gentemot den andra, utom normala förpliktelser som hänger ihop med slutskedet av projektet.

Vid YIT bekräftar divisionsdirektör Aleksi Laine att bolaget och staden nådde en överenskommelse och att meningsskiljaktigheterna har utretts. Enligt Laine blir Logomobron färdig i år. När nyhetsbyrån SPT intervjuar honom är han på semester och har ingen exakt uppskattning om tidsplanen.

Logomobron i Åbo står på betonggrund och består till stor del av stål och glas. Foto: Mikael Piippo/SPT Bild: Mikael Piippo/SPT

Konserthuset förverkligas med annan modell

Kimmo Suonpää säger att stämningen är lättad nu när brobygget är på målrakan.

–  Det här har för alla parter varit ett projekt som borde ha varit färdigt för länge sedan.

Suonpää säger att Åbo stad dragit lärdom av processen kring Logomobron. Enligt honom lämpar sig en traditionell entreprenadsmodell där entreprenörens uppdrag avgränsar sig till att förverkliga beställarens plan till ett fast pris inte för projekt med flera och stora osäkerhetsmoment.

–  För sådana här projekt behövs en samarbetsmodell där beställaren, huvudplaneraren och entreprenören tillsammans och med gemensamt ansvar för projektet framåt.

Nästa stora byggprojekt i Åbo lär bli stadens nya konserthus som planeras vid Aura ås strand. För konserthuset valde staden en så kallad alliansmodell för att projektet bättre ska hållas inom de ramar som staden sätter upp.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning