Priskartell ger påföljdsavgift, inte straff för brottslig handling

Om det konkurrensrättsliga ärendet i marknadsdomstolen avgörs såsom KKV framställt har det således skett en handling i strid med konkurrenslagen.

I ledaren (HBL 15.2) skriver Torsten Fagerholm om en priskartell. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) meddelande (10.2) föreslår verket att marknadsdomstolen påför sammanlagt cirka 22 miljoner euro i påföljdsavgifter till sex företag i disponentbranschen samt till Finlands Fastighetsförvaltningsförbund rf.

I ledaren frågas inledningsvis vad som är lagligt och vad som är olagligt samt vad som är knappt lagligt. Stilen i ledaren är ledig, kanske för att göra den tilltalande för läsare som inte är insatta i de frågor som behandlas. Exaktheten blir lidande och gör att vissa omständigheter blir oklara. Samma problem förekommer ibland också i nyhetsrapporteringen i HBL.

Först står det att "bordet är dukat för åklagaren" och sedan att priskarteller inte skulle vara olagliga, men att lagstiftningen förbjuder prissamarbete. Slutligen redogörs för den särskilda lagen om konkurrensrättsligt skadestånd (1077/2016). Efter att det konkurrensrättsliga målet avgjorts kan skadelidande husbolag "väcka åtal och ansöka om ersättningar".

Då man skriver om rättsliga frågor är det nödvändigt att förstå grunderna i vårt rättssystem. Formuleringarna i ledaren väcker frågan om så nu är fallet på grund av en felaktig användning av rättsliga begrepp.

Vi har å ena sidan straffrätt, som gäller handlingar som utgör brott och å andra sidan civilrätt, som gäller ansvar för skada eller oenighet om avtal. Ytterligare finns det förvaltningsrätt som gäller bland annat myndigheter som utövar tillsyn över marknadsaktörer. Då en tillsynsmyndighet upptäcker ett förfarande som är förbjudet stadgas i lag vad myndigheten kan göra. I konkurrensrättsliga ärenden har KKV kompetens att anhängiggöra ett förfarande i marknadsdomstolen.

I en tv-sändning efter KKV:s meddelande var en fråga huruvida förfarande som är förbjudna i konkurrenslagen (948/2011) borde vara kriminaliserade i Finland. I ledaren kommer det inte fram om författaren förstår att rättsläget för tillfället är att parterna i till exempel en kartell inte gör sig skyldiga till en brottslig handling. I konkurrenslagen förbjuds bland annat karteller. Den påföljd som nu kan bli aktuell är en påföljdsavgift. Den bestäms av marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och konsumentverket. Avgiften ska betalas till staten. Det är alltså inte fråga om att döma en näringsidkare till straff för ett brott.

Om det konkurrensrättsliga ärendet i marknadsdomstolen avgörs såsom KKV framställt har det således skett en handling i strid med konkurrenslagen. I en sådan situation kan de som uppfattar sig ha lidit skada av det klandervärda beteendet överväga huruvida de vill bli ersatta för sin skada. Det finns då en möjlighet att väcka en talan i tingsrätten, alltså inte att väcka åtal. Åtal väcker antingen den allmänna åklagaren eller en målsägande då man misstänker att någon begått ett brott.

Frey Nybergh, docent i civil- och handelsrätt, Helsingfors universitet

Svar Juridiska referat är en rätt krävande journalistisk specialitet, inte minst språkligt. Rätt ska vara rätt för annars uppstår lätt fel intryck. I detta fall försökte jag via ledigare formuleringar luckra upp ett upphöjt, tekniskt juridiskt språk för att undvika störande stilskillnader. Tyvärr skedde det på bekostnad av precisionen. Tonen i "juridiska" – den formalistiska språkanvändning som kännetecknar juristkulturen – öppnar sig sällan för icke-invigda. Att väga varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen, är en språklig, kulturell och social utmaning – såväl för klubbens medlemmar som för den stora allmänhet som står utanför. Jag tackar Frey Nybergh för förtydligandena, och dammar av mina 20 år gamla anteckningar från kursen i juridikens grunder.

Torsten Fagerholm, ledarskribent, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning