Presidenten: Tjänstemännen bär juridiskt ansvar för att vården på svenska fungerar

Tänk på ert juridiska ansvar. Presidenten påminner i ett ovanligt uttalande om att de tjänstemän som planerar hur jourreformen ska förverkligas, är juridiskt ansvariga för att de språkliga rättigheterna tryggas. Bild: Roni Rekomaa

President Sauli Niinistö har stadfäst lagen om jourreformen med ett exceptionellt tilläggsuttalande: "Jourpatienter kan flyttas till Seinäjoki endast om det är fullständigt säkert att patienterna kan välja om de ska vårdas på svenska eller finska."

President Sauli Niinistö har stadfäst jourreformen som innebär att Vasa centralsjukhus blir av med en del av sin jourverksamhet och att patienterna i fortsättningen vårdas i finskspråkiga Seinäjoki.

Men presidenten stadfäste lagen med en ovanlig invändning: "Den lag som riksdagen har stiftat upprepar grundlagens villkorslösa krav på att garantera de språkliga rättigheterna. Tillämpningen av lagen ska definieras i förordningar. De som avger förordningarna och verkställer dem är tjänsteansvariga för att de språkliga rättigheterna också tryggas i praktiken", slår presidenten fast. Presidenten skriver att det betyder att jourtjänster endast kan flyttas från Vasa till Seinäjoki om det råder fullständig säkerhet om att patienterna kan välja om de ska vårdas på svenska eller finska.

Presidenten påminner också i uttalandet om att rätten att använda sitt eget språk, svenska eller finska, är tryggad i grundlagen och är av särskild betydelse för den som är sjuk.

– Att garantera de språkliga rättigheterna handlar om laglighetsprövning, inte om ändamålsenlighet, skriver Niinistö.

Många svenskspråkiga finländare, såväl politiker som vanliga medborgare, har bekymrat sig över att regeringen har valt att utveckla Seinäjoki sjukhus på bekostnad av genuint tvåspråkiga Vasa sjukhus och presidenten fick strax före jul ta emot tusentals brev av bekymrade medborgare som såg presidenten som sitt sista hopp och vädjade till honom att vägra stadfästa reformen.

Professor: Viktig påminnelse om juridiskt ansvar

Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet, är nöjd över presidentens exceptionella markering.

– Det är bra att presidenten gav ett uttalande av det här slaget. Eftersom det är mycket ovanligt är markeringen av särskild betydelse och visar att han verkligen vill poängtera något, säger Mäenpää som beskriver uttalandet som kort och välskrivet.

Mäenpää säger att det viktigaste budskapet i presidentens uttalande är att han poängterar att den fortsätta lagberedningen sker under tjänsteansvar, det vill säga att ministrar och andra tjänstemän är juridiskt ansvariga för att vården på svenska fungerar.

– Det är en tydlig vägledning till regeringen och till ansvariga ministrar att ta de språkliga rättigheterna på allvar när de börjar tillämpa lagen och ger anvisningar och förordningar som anger hur lagarna ska tillämpas.

Mäenpää anser att presidentens utlåtande också ska ses som en allmän vägledning för resten av vårdreformen som är under arbete och att skyldigheten att ordna vård på svenska även gäller till exempel sjukhus i södra Finland.

– Det här är presidentens budskap för framtiden om att ta hänsyn till de språkliga rättigheterna vid förverkligandet av vårdreformen, säger Mäenpää.

Presidenten skriver att jourpatienter endast kan flyttas från Vasa till Seinäjoki om det går att garantera att de kan få vård på såväl finska som svenska. Betyder det att patienterna ska stanna i Vasa om den svenskspråkiga vårdaren eller läkaren i Seinäjoki just den dagen råkar vara på semester eller sjuk?

– Jag tycker att man tolka det praktiskt. Till exempel om den svensktalande personalen i Seinäjoki är ledig, ska man använda bondförnuftet och se till att det finns tillräckliga resurser att vårda patienten i Vasa i stället.

Vissa rättslärda hade hoppats att presidenten skulle vägra stadfästa jourreformen, vilket alltså inte skedde. Till exempel tidigare justitieombudsmannen och mångåriga medlemmen av riksdagens grundlagsutskott, Jacob Söderman, uppmanade presidenten att inte stadfästa lagen:

– Jag hoppas att president Sauli Niinistö, som själv en gång ledde grundlagsutskottet med fast hand, tar sig tid att sätta sig in i ärendet och beslutar be om Högsta domstolens utlåtande. Om inte lag och rätt kan återställas i denna sak kommer firandet av landets självständighet inte att bli en värdig fest för oss alla, skrev Söderman i insändaren.

Första gången för Niinistö

Det här var första gången som Sauli Niinistö gav ett uttalande av det här slaget i samband med att han stadfäste en lag.

Tarja Halonen gjorde det bara två gånger som president. Den ena gången skedde det i samband med att hon bad Högsta domstolen (HD) reda ut om den planerade lotterilagen stämde överens med Ålands självstyrelselag vilket den inte gjorde enligt HD. Det här resulterade i att riksdagen blev tvungen att revidera lagen.

Hennes andra uttalande kom då hon hade konstitutionella dubier i samband med att riksdagen år 2007 hade klubbat igenom en snabbtskriven lag som skulle göra det möjligt att tvångsinkalla vårdarbetare som hade sagt upp sig.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning