Planerad datacentral i Esbo främjar rekreationsanvändningen

Det värdefulla kulturlandskapet, skidspårsterrängen, de viktigaste friluftsområdena och den ekologiska korridoren mellan naturområdena ingår inte i byggnadszonen.

I sin insändare (HBL Debatt 5.5) framför Mårten Malmström kritik mot Esbo stads och Fortums reservering av området Hästkärrsberget i Esbo för en planerad datacentral. Han bedömer själva projektet som motiverat, men tror att det skulle skada områdets rekreations- och kulturvärden. Han ser gärna att man anvisar ett annat område för datacentralen.

Flera internationella aktörer investerar i nya datacentraler som behöver tillräckligt stora tomter, ett starkt elnät, fossilfri elektricitet, goda dataförbindelser och kunnig arbetskraft. Investeringarna är föremål för intensiv konkurrens mellan olika länder på grund av deras avsevärda ekonomiska och sysselsättande effekt.

Om en datacentral byggs i närheten av fjärrvärmenätet kan spillvärmen från centralens elkylda servrar tas till vara och distribueras till fjärrvärmekunderna. Spillvärmen, som minskar användningen av fossila bränslen, reducerar de fjärrvärmerelaterade koldioxidutsläppen, vilket bidrar till att minska datacentralsaktörens koldioxidavtryck.

Fortum har i samarbete med Esbo stad kartlagt lämpliga tomter för den aktuella datacentralen. Hästkärrsberget har visat sig vara det klart bästa alternativet. På grund av bullernivån och den nedsatta luftkvaliteten i närheten av Ring III är området i generalplanen reserverat för näringsidkande och industri.

Datacentralen har mycket ringa driftrelaterad miljöpåverkan. Hästkärrsberget är tillräckligt stort och området har utmärkta trafikförbindelser och anslutningsmöjligheter till elnätet. Därtill ligger det tillräckligt nära fjärrvärmenätet. En av datacentralsaktörernas uttalade krav är att tomten är enhetlig och tillräckligt stor. Det undersökta området i bland annat Käringmossen konstaterades vara för litet för ändamålet.

Fortum för aktiva diskussioner med olika intressentgrupper och samförståndet med markägarna är gott. Inverkan på miljön, landskapet och rekreationsmöjligheterna har minimerats vid planeringen av datacentralsområdet. Det värdefulla kulturlandskapet, skidspårsterrängen, de viktigaste friluftsområdena och den ekologiska korridoren mellan naturområdena ingår inte i byggnadszonen. Rekreationsmöjligheterna i Oitans förbättras ytterligare med nya friluftsleder och ny skidspårsterräng.

Spillvärmen från en enda stor datacentral med effekten 100 megawatt täcker det årliga fjärrvärmebehovet för upp till en tredjedel av kunderna i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla. Datacentralsdriften baserar sig på utsläppsfri elektricitet, vilket innebär att koldioxidutsläppen från den regionala samproduktionen av el och fjärrvärme minskar med cirka 430 000 000 kg per år. Esbo stads utsläpp av drivhusgaser uppskattas minska med cirka 36 procent från nivån 2019.

Antti Kaikkonen, strategidirektör, Generation-divisionen, Fortum

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning