Pilotprojekt om kultur i vården förbättrar livskvaliteten för demenssjuka

Bild: Wilfred Hildonen

Personalen lär känna den äldre människan och möjliggör och tillåter en lekfull verksamhet i vardagen och vågar vara närvarande i stunden, se och bekräfta.

Bestörta och ledsna har vi alla fått följa med situationen inom äldreomsorgen. Vi har fått läsa om den britsfälliga vården av hjälplösa äldre människor på institutioner som också innebär risker för fel och vanvård, och att också vårdpersonal, i högsta grad, försatts i besvärlig dager.

Då kan det vara bra att veta att något positivt är på gång i ett stort kultur i vården-pilotprojekt; Sol i minnet. Projektet initierades av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner och startade våren 2017. Av fyrtio intresserade vårdenheter valdes tre för demenssjuka i Svenskfinland med på resan; en i Österbotten, en i Åboland och en i Västnyland.

Att leva sitt liv med en demenssjukdom kan innebära att leva isolerad och ensam, trots andra människor omkring. Speciellt om personalen inte har tid eller möjlighet, eller kunskap och färdigheter, att möta sådana personer. Projektet Sol i minnet vill värna om dessa människors livskvalitet. Redan efter ett års utbildning visar sig en kvalitativ förändring som personalen upplever att direkt förbättrar livskvaliteten för de äldre klienterna på boendena.

De valda enheternas personal har utvecklat sitt arbete, från ett rutin- och uppgiftscentrerat arbetssätt till ett mer personcentrerat bemötande av sina klienter. Projektet berör, förutom personal även anhöriga, som ses som en resurs, också volontärer och artister som utbildats för att med kontinuerliga besök på enheterna skapa positiva och uppmuntrande aktiviteter i vårdvardagen

I utbildningen ges verktyg för personalen för att konkret uppnå en förändring till det bättre. Det kan redan nu skönjas märkbara förändringar och konkreta aktiviteter för ökad trivsel på de utvalda enheterna. Egenvårdarsystemet har utvecklats och personalen upplever att arbetet känns mindre stressigt, att gemenskapen och trivseln ökat bland personalen vilket i sin tur direkt leder till lyckligare boenden som får leva ett liv som liknar deras eget.

Då personalen blir införstådd i det personcentrerade vårdsättet gör de det goda livet möjligt för alla på enheten. De ser människan som en helhet och lär känna personen de är egenvårdare för. Vårdarna har möjlighet att, utifrån den äldres livsberättelse, skriva en monolog om den äldre personen. Det viktigaste är att lära sig analysera materialet och överföra kunskapen till den äldres vårdplan och på så sätt gagna positivt dem de vårdar. Att reservera tid för dialog och tid i arbetet för meningsfull aktivitet för människan de sköter. Personalen lär känna den äldre människan och möjliggör och tillåter en lekfull verksamhet i vardagen och vågar vara närvarande i stunden, se och bekräfta.

I utbildningen får personalen också lära sig mer om kroppsspråk och bemötande för att hantera krävande situationer i vardagen. Vårdarnas personliga utveckling och självkännedom har utvecklats. I projektet har olika metoder använts för att personalen skall få en fördjupad syn och attityd till åldrandet, och till sitt eget åldrande. Den expressiva konsten och konstuttrycken ger möjlighet att inspirera personalen till att töja på egna gränser.

För enheternas ledning har ordnats inspirationsseminarium med personcentrerat ledarskap som tema. Projektet har följts upp under seminarier där alla medverkande deltagit. Det handlar om att skapa hem där personalens arbetssätt inte institutionaliseras och där den demenssjuka får ett värdigt och värdefullt liv att bo i under sina sista levnadsår.

Projektet har ett klart mål att skapa modeller med utbildningsmaterial för andra enheter. Flera personer som nu vidareutbildas kommer att få mer kunskap om konceptet som Sol i minnet skapar. Efter avslutat projekt kommer dessa att kunna säkra att de kunskaper och färdigheter som förvärvats bibehålls, men också så att andra enheter kan få ta del av dem.

Det personcentrerade förhållningssättet är centralt inom modern vård och omvårdnad. För att ta till vara och utvärdera den kunskap som skapas i Sol i minnet-projektet har forskare från enheten för Vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa involverats. Resultaten förväntas ge värdefull information om hur vården kan utvecklas för att mer svara mot de förväntningar som finns på en god äldre vård i dag.

Lilli Sukula-Lindblom projektledare för Sol i minnet Taina Semi geroartist i personcentrerad vårdkultur Regina Santamäki-Fischer docent i omvårdnad, Åbo Akademi, Vasa

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning