Perspektivet måste vara globalt

Även om en nyttokalkyl vore möjlig skulle Paul Lillranks resonemang ändå vara felaktigt, eftersom han utan motivering utgår från en nationell ram.