PEFC-programmet främjar helhetshållbarheten i skogsbruket

Bild: Wilfred Hildonen

Skötsel och användning av skog är en del av debatten om hållbar utveckling som förs på olika samhällsnivåer. Företagens intresse för materialens ursprung växer och konsumenternas miljömedvetenhet ökar. Verksamhetens ansvarsfullhet måste kunna påvisas genom hela värdekedjan och innefattar såväl skogsbruk och virkesanskaffning som tillverkning och marknadsföring av produkterna. Skogscertifiering är ett viktigt verktyg som baserar sig på frivilligt deltagande av skogsägare för att främja hållbarhet i skogsbruket, samt vid spårningen av skogsråvaran som används av företagen. Skogscertifiering hjälper även konsumenterna att göra ansvarsfulla val.

Skogscertifiering är en praxis baserad på kontinuerlig förbättring av verksamheten, där kriteriernas innehåll uppdateras regelbundet. I årliga revisioner granskas att kraven uppfylls i de skogar och i de skogsbruksåtgärder som omfattas av certifieringen.

Ett granskningsarbete pågår för att utveckla innehållet i de finska skogskriterierna inom ramen för PEFC:s internationella krav (Programme for the Endorsement of Forest Certification – ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk, red:s anm.). En motsvarande granskning genomförs regelbundet i alla nationella PEFC-system för att säkerställa att innehållet möter hållbarhetsutmaningarna. PEFC-skogscertifiering är ett internationellt system enligt vilket skogar har certifierats i 41 länder.

Lagstiftningen utgör grunden, vilken kompletteras med PEFC-kraven som främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det pågående granskningsarbetet kommer att ytterligare förbättra effektiviteten i de naturvårdsmetoder som främjar skogens mångfald. Skogsbruk utan kalavverkning kan tillämpas vid skötsel av strandskogar och på skyddszoner invid öppen mosse. Dessutom ökar man bland annat på blandskogar och skogar bevaras som kolsänka. Nya åtgärder för att bekämpa grå ekonomi stöder möjligheterna till rejält företagande i skogsbranschen. Standarden utvidgas till att omfatta plockning av naturliga skogsprodukter som bär och svamp, samt odling av julgranar och pyntrisodlingar.

Granskningen av PEFC-kraven ger en möjlighet för alla som är intresserade av skogens hållbarhet att delta i och påverka skogsbrukets utformning. Innehållet i kraven bestäms av en arbetsgrupp som består av mer än 60 organisationer som representerar skogsägare, företag och industri, ungdomar, ursprungsbefolkningar, frivilligorganisationer, vetenskaps- och teknologisamfund samt arbetare och fackföreningar. I förberedelsearbetet, som baserar sig på forskningsdata och praktisk erfarenhet, förenas dessa organisationers åsikter om hållbarhetsaspekterna. Granskningsarbetet förväntas vara klart under sommaren 2021 och den granskade PEFC-praxisen är avsedd att införas efter PEFC:s internationella utvärderings- och godkännandeprocess, under 2022–2023.

Auvo Kaivola Generalsekreterare, PEFC Finland – Finlands skogscertifiering rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning