Patientbegreppet behövs fortsättningsvis inom vården

Begreppsfrågan är angelägen eftersom den avgör den vårdbehövandes position i förhållande till vårdenheten.