På tiden slopa sommartid?

Bild: Thomas Samson

EU-kommissionen har hört sig för vad medborgarna anser om sommartiden. Utifrån svaren ogillas den av de flesta och nu kommer frågan upp till avgörande.

Nästa månad ska våra klockor igen ställas om, närmare bestämt bakåt en timme. Det här systemet har redan länge irriterat många i vårt land. Finland förde ett initiativ till EU för en tid sedan för att slopa sommartiden, men bara var fjärde medlemsstat svarade över huvud taget och av dem var bara ett par med på noterna.

Men nu har ett nytt hopp tänts. Enligt en enkät som EU-kommissionen under sommaren har utfört är tidsomställningen ett irritationsmoment bland invånarna i de flesta EU-länder.

Enkäten har engagerat fler EU-medborgare än någon annan fråga som kommissionen tidigare har ställt.

Under samrådet, som enkäten kallas officiellt, kunde EU-medborgarna i sex veckor via internet uttrycka sina åsikter. 4,6 miljoner människor gjorde det och det är en hel del, även om det innebär att mindre än en procent av alla invånare i EU-länderna har gett sin syn.

Av de som svarade ansåg hela 84 procent att EU borde slopa det nuvarande systemet med tidsomställning varje vår och höst. Som argument angavs bland annat negativa hälsoeffekter, ett ökat antal trafikolyckor och slöseri med energi.

Att så här många av alla EU-medborgare skulle vilja slopa sommartiden är ändå knappast sannolikt. De som inte gillar det nuvarande systemet hade säkert större motivation att delta i enkäten.

Klart flest deltog i Tyskland, såväl i absoluta tal som i förhållande till invånarantalet. I stora länder i Sydeuropa, såsom i Italien och Spanien, var intresset däremot lamt. Överlag är man i Sydeuropa mindre intresserade av att ändra systemet delvis på grund av att sommaren där inte är lika ljus som i norr.

Finländarna hörde till de länder där aktiviteten var störst att delta i kommissionens enkät. Tillsammans med Polen är finländarna de som allra helst vill slopa sommartiden enligt svaren.

I Finland har också ett medborgarinitiativ om sommartid behandlats. Det fick över 70 000 underskrifter, men blev inte föremål för mera diskussion i riksdagen då frågan bestäms av EU.

Sommartid är inget stort ärende. Enorma ekonomiska intressen står inte på spel och det är inte en direkt fråga om liv eller död. Men de flesta har en åsikt om sommartid och det är en fråga som avgörs på EU-nivå eftersom det finns ett direktiv som gäller.

Om medborgarna i framtiden ska se någon betydelse i kommissionens enkäter så är det svårt att förbigå den enorma majoritet som den här gången tog ställning mot sommartid. Hur kan EU i fortsättningen motivera folk att delta i enkäterna om resultatet i dem inte har någon betydelse för hur ärendet bemöts och behandlas? EU har för övrigt i alla sammanhang skäl att visa att beslutsfattandet är förankrat.

Trafikkommissionär Violeta Bulc har konstaterat att signalen är mycket tydlig och kommissionen börjar nu förbereda ett lagförslag om att ändra nuvarande system. Förslaget går till Europaparlamentet och rådet som i sinom tid fattar beslut.

Nyttan av att ställa om klockorna anses marginell och bland annat hälsoaspekter och kostsamma tidtabellsändringar används som argument mot sommartiden. Men det finns ingen entydig bild av effekterna av sommartid.

Det bäddar för en spretig och brokig debatt fylld av känslor och tyckanden.

Men det finns flera alternativ.

Om EU återgår till normaltid året runt, ska Finland då behålla sommartid eller vintertid, det vill säga nuvarande normal tid?

Vi kan byta tidszon, flytta klockan bestående en timme bakåt och ansluta oss till alla de länder som har centraleuropeisk tid. Då skulle Finland ha samma tid som övriga Skandinavien (inte Island) och hela Västeuropa förutom Portugal, Storbritannien och Irland. Inom EU finns tre tidszoner, vilken tidszon man befinner sig i är upp till varje land.

Om tidsomställningen bibehålls kan Finland också egenhändigt byta tidszon och det skulle under sommartid innebära att klockan i Finland är samma som vintertid i dag.

Beslut fattas i sinom tid.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03