"Orimligt att både skära ner studiestödet och skärpa studietakten"

Anna-Maja Henriksson och Stefan Wallin presenterade SFP:s skuggbudget. Oppositionspartierna gör var och en upp sina alternativ till regeringens budget, och de ska debatteras i riksdagen. Bild: Vesa Moilanen

SFP vill ge tillbaka det regeringen skurit i studiestödet och sänka skatterna – men i stället höja priserna med högre moms. Partiet presenterade sin alternativa budget.

Studiestödet, som regeringen sänkt, skulle i SFP:s alternativa budget höjas tillbaka till den gamla nivån, alltså höjas med över 80 euro i månaden.

– I stället skulle vi spara in 23 miljoner på statsborgen för studielån, som inte behövs lika mycket då vi höjer stödet, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

SFP vill också höja gränserna för hur mycket studerande på studiestöd får tjäna med 50 procent.

"Familjereform ska få kosta"

SFP:s alternativa budget för nästa år innehåller en del element som partiet presenterat tidigare: Ett sådant är en stor reform av familjeledigheterna enligt 6+6+6-modellen, kombinerat med att månaderna för hemvårdsstöd halveras och det erbjuds mer gratis småbarnspedagogik.

– Det duger inte med något som är kostnadsneutralt, säger Henriksson, som anser att det innebär alltför snäva ramar.

– Vi är den enda grupp som presenterat ett genomarbetat alternativ och vet vad prislappen är.

Henriksson motiverar modellen med att de öronmärkta månaderna visat sig fungera bäst för att åstadkomma en större fördelning av ledigheterna mellan föräldrarna.

Lägre skatt på lön, större på varor

SFP föreslår i sin skuggbudget också samma skattereform som i fjol: Lägre inkomstskatt, men samtidigt en höjd moms med 0,5 procent på alla momsnivåer för att få in motsvarande intäkter i statskassan.

Det råder olika uppfattning om hur klokt det är med skattestimulans då det går bra i ekonomin, men Stefan Wallin säger att "det finns lika många åsikter som det finns skatteexperter".

Eftersom en höjd skatt på varor och tjänster också brukar kritiseras för att drabba dem som har minst pengar hårdare, föreslår partiet några punktinsatser som kompensation. En sådan är det höjda studiestödet, en högre garantipension och att slopa indexfrysningen på folkpensionen. En tredje insats är ett högre ensamförsörjartillägg, som inte ska påverka utkomststödet.

SFP har ändå inte slopat alla de indexfrysningar regeringen infört på stöd och bidrag. Detta trots att indexhöjningar automatiskt skulle kompensera dyrare priser just för dem som har minst.

Varför har ni valt att bara göra punktinsatser för vissa, och inte återinföra indexhöjningar för alla stödformer?

– Det skulle bli en väldigt stor kostnadspost, därför har vi valt de här insatserna, säger Wallin och motiverar det med prioriteringar för att pengarna ska räcka till.

Att helt slopa indexfrysningarna skulle också leda till att de som har högre pensioner också får mer, tillägger Henriksson, medan SFP velat göra insatser för dem som har allra minst.

I SFP:s kalkyl, som gjorts av riksdagens informationstjänst, skulle den tiondel som har allra minst inkomster vinna procentuellt mer än höginkomsttagarna i SFP:s skuggbudget, åtminstone i snitt.

Lättare generationsväxling

SFP har tidigare talat för att slopa arvsskatten helt, men går nu fram stegvis i sin skuggbudget. "Det första steget" är att slopa skatten i samband med generationsväxlingar i familjeföretag.

– Vi vill se till att de här företagen inte hamnar i malpåse, säger Henriksson som hoppas att skattefriheten ska puffa familjeföretag att förbereda generationsskiften tidigare och mer obehindrat.

De slopade skatter som partiet föreslår kräver ändå intäkter.

Nya intäkter skulle SFP hämta i slopat energiskattestöd, slopat skatteavdraget för köp av den första bostaden, och åtgärder mot grå ekonomi. SFP skulle också gå med osthyveln i regeringens så kallade spetsprojekt, bland annat genom att flytta tillbaka forskningsanslag från statsrådets nypor till universiteten.

SFP:s skuggbudget minskar underskottet med 30 miljoner jämfört med regeringens förslag. Siffrorna nedan anger skillnaden till regeringens budgetförslag 2018.

Anslag:

Lägre inkomstskatt 432 miljoner

Familjepolitisk reform 252 miljoner

Satsning på psykisk hälsa, skolkuratorer och skolpsykologer, 60 miljoner

Mer anslag till grundskolan, 30 miljoner

Större traditionellt bistånd, 213 miljoner

Höjd flyktingkvot till 2500, 12 miljoner

Forskning och innovation, 44 miljoner

Höjt hushållsavdrag, 90 miljoner

Intäkter:

Momshöjning 434 miljoner

Osthyvla i regeringens spetsprojekt, 223 miljoner

Slopat energiskattestöd 230 miljoner

Gallra i kommunernas åtaganden, 105 miljoner

Slopa bilskattesänkningen, 117 miljoner

Intäkter från höjt hushållsavdrag och bekämpning av grå ekonomi, 180 miljoner

Minska den andel som flyttats från bistånd till utvecklingsinvesteringar, 140 miljoner

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning