OP:s resultat tyngs av utvecklingskostnader

Chefdirektör Reijo Karhinen säger att OP:s starka resultatförmåga och värdegrund förpliktigar till att ta ännu större ansvar än tidigare för att utveckla kompetensen hos de anställda och skapa nya karriärstigar. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Utvecklingsprogrammet för 2017 på över 400 miljoner euro framskrider planenligt, enligt OP-gruppens delårsrapport för årets nio första månader.

För januari–september i år var OP-gruppens resultat före skatt 873 miljoner euro vilket kan jämföras med 921 miljoner under motsvarande period i fjol. Intäkterna var 4 procent större än i fjol, men kostnaderna ökade med 12 procent. Utvecklingsarbetet går delvis ut på att förnya den nuvarande verksamheten, men handlar också om att ta fram nya tjänster, som marknadsplatsen OP Hem och helt digitala försäkringstjänster. Under rapportperioden öppnades Pohjola Sjukhus i Uleåborg och Kuopio.

– OP går in i den kraftiga och kostnadskrävande brytningstiden i finansbranschen med god resultatförmåga. Under de närmaste åren ska vi genomföra ett mycket omfattande investeringsprogram, bygga upp nya affärsmodeller och ny intjäning samt i hög grad förnya personalens kompetens. Samtidigt måste vi se till att vi också kan konkurrera med priset, säger chefdirektör Reijo Karhinen i ett börsmeddelande.

OP-gruppen är den största finansgruppen i Finland, och består av 170 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda och 1,8 miljoner ägarkunder, sammanlagt 4,4 miljoner kunder.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03