Oansvarigt bygga kärnkraft vid Bottenviken

Det är nu 22 kommuner i Sverige som tagit ställning mot kärnkraftverket. Vi hoppas på fler.

Vi lever i en orolig tid som berör oss alla. Stora omställningar är nödvändiga. Vi måste spara på energi, effektivisera och helt övergå till förnybar energi.

Kärnkraft är inte förnybar. Som bränsle till kärnkraft krävs uran som vid brytning och anrikning innebär stor miljöförstöring. Uranbrytning är förbjudet i Sverige. Alternativet till uran är import av kärnbränsle som upparbetats från använt kärnbränsle i samband med plutoniumframställning till kärnvapen. Kärnkraft innebär alltid risker för kärnvapenspridning och allvarliga olyckor.

På finska sidan av Bottenviken planeras ett finsk-ryskt kärnkraftverk på en låglänt udde i Pyhäjoki. Udden exploateras, hamn, in- och utlopp för kylvatten, bostäder och andra anläggningar byggs trots att det saknas tillstånd att bygga reaktorn. Finlands regering fattar beslut först när all dokumentation godkänts av Finlands strålskyddscentral, Stuk. Företaget hoppas på tillstånd 2021 och start av elproduktion 2028. Detta verkar orealistiskt då endast en liten del av all dokumentation Stuk kräver har levererats sedan ansökan lämnades in 2015.

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, blir effekterna av klimatförändringarna extra påtagliga i Östersjön. Ett litet, jämförelsevis grunt hav påverkas snabbare av en högre temperatur på vattnet än världshaven. Varmare, sötare och surare, så beskrivs Östersjöns framtid enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Klimatförändringarna blir stora här i norr med ökad medeltemperatur under alla årstider och ökad årsnederbörd.

Det är helt oansvarigt att utsätta vårt känsliga, värdefulla innanhav Bottenviken för ett kärnkraftverk. Bara tanken på konsekvenserna för miljön förskräcker. Verkningsgraden för ett kärnkraftverk är cirka 33 procent. För att kyla ner processen i reaktorn krävs 45 kubikmeter ytligt havsvatten varje sekund. När det släpps ut är det tolv grader varmare.

Enligt planerna ska ett mellanlager av utbränt kärnbränsle ligga i mer än 120 år intill stranden utanför reaktorn. Ingen beskrivning finns hur det ska se ut. Ska avfallet ligga i bassänger? Hur ska avfallet skyddas mot oväder och oförutsedd förstörelse? Stuk har meddelat att något Esbo-samråd inte ska genomföras för mellanlagret. Men svenska myndigheter måste kräva detta. Det utbrända kärnbränslet är livsfarligt i mer än 100 000 år. Slutförvaring och plats för slutförvar kommer att behandlas först på 2040-talet.

Stuk har kritiserat företagets bristande säkerhetskultur. Ett kärnkraftverk längst upp i Östersjön skulle få ett utsatt läge i norra Europa. Ingen vet hur framtiden ser ut. Det kan bli mål för terror eller krigshandlingar.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har kämpat i åtta år. Vi kan inte acceptera den framtid ett kärnkraftverk skulle medföra. Det är nu 22 kommuner i Sverige som tagit ställning mot kärnkraftverket. Vi hoppas på fler.

Vi måste på alla sätt påtala att vi motsätter oss det.

Vi bär alla ansvar för framtiden – säg nej till ett kärnkraftverk vid Bottenviken.

Lena Lagerstam, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv, Kalix kommun, Sverige

Fotnot Esbo-samråd: Esbokonventionen ger alla länder möjligheter att ge synpunkter på planer i grannländerna. Det handlar ofta om gränsnära lokalisering av nya industrier med mera. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet i Sverige för konventionen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning