O, gamla klang- och jubeltid

3 427 gratulationer till alla nya studerande vid Helsingfors universitet år 2017! Ingenting tyder på att intresset för vetenskap, bildning och akademisk kultur skulle ha minskat under det gångna året.

Universitetet i huvudstaden tog emot 23 187 ansökningar till de finska och svenska kandidat- och magisterprogrammen. Det är fortfarande en stor utmaning att komma in på akademiska studier.

De nya studenterna börjar sina studier vid en institution som har anor från 1600-talet. Redan en ytlig jämförelse mellan högskolorna visar hur viktigt det är med det materiella och immateriella kulturarvet i vetenskapens och forskningens värld. De ledande universiteten, vars rankning är hög, förenar på ett förträffligt sätt tradition och dynamik i sin historia. Studenterna utgör ett löfte för att vetenskaperna utvecklas och förändras i framtiden, medan själva institutionen med sina byggnader, professorsporträtt och vanor representerar den akademiska traditionen.

Historien och kulturarvet är en central del av det akademiska livet, hur man än vill förneka detta. Universiteten är de äldsta institutionerna i Europa, som har en global framgång. Vid sidan av den katolska kyrkan är den akademiska kulturen äldre än samtliga europeiska statliga, nationella eller politiska sammansättningar.

Det finns en anledning att akademiska studier fortfarande väcker intresse bland de unga. Studierna garanterar en bättre framtid. Universitetsstudier förmedlar alltid ett bredare nationellt och kulturellt budskap. Akademiska studier ger inte enbart ett yrke, utan också en social och kulturell identitet för att bli en god medborgare. De finländska universiteten har till uppgift "att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten" (Universitetslagen 2009).

Tomma ord? Ingalunda. Hos oss spelar studentföreningarna en avgörande roll. Det säregna för det akademiska livet är att studerandena också skolar varandra. Uppfostran och samhällsideal hör ihop: den akademiska utbildningen har ofta idealistiska (osynliga eller synliga) målsättningar. Historiskt har dessa ideal alltid haft moraliska, kulturella, ja till och med politiska dimensioner.

I sin fina doktorsavhandling Medisiinarit, ammattiin kasvaminen ja hiljainen tieto (2016) har filosofie doktor Sari Aalto visat, hur medicinestuderandena växer till yrket och blir delaktiga av yrkesidentiteten genom den "tysta informationen", som studentlivet förmedlar. I läsesalarna och seminarierummen studeras utgående från vetenskap och forskning, på kvällarna och under sitsarna formas de sociala och kulturella delarna i yrkesidentiteten.

Så, kära gulnäbbar: njut av er studietid, delta i student- och nationslivet, tag med ro de fullvuxnas råd om att studera snabbt. Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår! Det ångrar man aldrig!

Laura Kolbe professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och stadsfullmäktigeledamot (C)

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning