Ny plan ger markägare i Esbo mer jobb

Magnus Selenius och Kim Ahlfors oroar sig för hur framtiden ser ut på deras marker i Esbo. Bild: Leif Weckström

Den nya generalplanen för mellersta och norra Esbo skapar oro bland jord- och skogsbrukare. Flera jord- och skogsbruksområden klassas om, vilket skulle medföra begränsningar för näringsidkandet.

Magnus Selenius och Kim Ahlfors är jord- och skogsbrukare i norra Esbo. De är rädda för att en ändrad terminologi i förslaget till generalplan för norra Esbo försvårar möjligheterna att idka jord- och skogsbruk.

– Många områden som tidigare kallats jord- och skogsbruksområde ska kallas för öppet landskapsrum. Det skulle krävas tillstånd för miljöåtgärder till exempel vid fällning av träd, gallringar eller rensning av diken. I Esbo kan ett tillstånd kosta minst 400 euro. I den tidigare planen fanns begreppet kulturhistoriskt värdefullt område, men nu finns ett större intresse hos myndigheterna att hålla i trådarna. Inte bara kostnaden, utan hela processen med lov och hörandet av alla rågrannars åsikt känns väl besvärlig, säger Selenius.

Bild: Maija Hurme

I förslaget ökar också andelen av jordbrukarnas skogar som betecknas som rekreationsområde, och också på dem vill man nu införa samma förfarande med lov. Selenius anser att det är bra att staden verkar vilja bevara jordbruket och skogsbruket, men begreppet öppet landskapsrum skapar förvirring.

– Det landskap som man vill bevara har ju ändå uppkommit genom jordbrukarnas arbete, påpekar Ahlfors.

– Hur länge måste man vänta på lov och tillstånd? Vid skogsarbeten kan hela möjligheten att utnyttja ett lägligt tillfälle med till exempel frusen mark som bär skogsmaskinerna gå förlorad i väntan på att byråkratin skall snurra färdigt. På skogsmark betecknad som öppet landskapsrum är ett annat problem att vi också skulle förlora vår rätt till statligt stöd för hållbart skogsbruk som till exempel betalas för slyröjning och byggandet av skogsvägar.

– Skogslagen känner inte till beteckningen öppet landskapsrum och då gäller inte heller lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Jag tycker att det borde räcka med att till exempel skogsvårdsföreningen utför arbetet under skogscentralens vakande öga, säger Selenius.

Jord- och skogsbruksområden skulle också i framtiden kunna kategoriseras som rekreationsområde, bebyggt område eller byaområde. Skogsvårdsföreningen anser att det inte är markägarnas skyldighet att på egen bekostnad erbjuda rekreationsområden utan att de i första hand bör styras till kommunal mark. På de gårdar som inte har något byaområde inritat på sina marker finns inte heller någon möjlighet till tilläggsbyggande, vilket kan vara behövligt vid till exempel generationsväxlingar.

Magnus Selenius och Kim Ahlfors tycker att byråkratin sätter onödiga käppar i hjulen för deras näring. Bild: Leif Weckström

Ny lag

Essi Leino är chef för stadsplaneringen på Esbo stad som berör mellersta och norra Esbo. Enligt henne är orsaken till en ändring i beteckningen från jord- och skogsbruksområde till öppet landskapsrum den nya markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft i fjol våras. Den nya lagen medför inga möjligheter att begränsa fällning av träd på jord- och skogsbruksområden i generalplanen.

– Ett krav på tillstånd är den enda möjligheten för staden att påverka värdefulla områden. I den nya lagen finns ändå krav på att man måste beakta näringar och värna om kulturområden. Esbo stad äger ganska få rekreationsområden som finns i generalplanen. Noux nationalpark som ägs av staten är beläget ganska avsides från möjligheter till daglig rekreation. Det är fortfarande möjligt att idka skogsbruk på rekreationsområden, säger Leino.

Enligt Leino är man bara tvungen att ansöka om lov för förnyelseavverkning på områden som är jord- och skogsbruksområden eller rekreationsområden. Andra typer av avverkningar kräver inte lov. I Esbo är kontrollavgiften för avverkningar på skogsområde 250 euro plus 50 euro för varje hektar.

– Det statliga stödet för hållbart skogsbruk (Kemerastödet) gäller på jord- och skogsbruksområden och på rekreationsområden. Vi strävar efter att i generalplanen hitta en lösning för hur man ska kunna trygga skogsbruket och värnandet om kulturområden.

Esbo stad ska i höst arrangera ett medborgarmöte där responsen utvärderas. 2019 är frågan framme i stadsplaneringsnämnden och 2020 i fullmäktige. Planen är riktad mot framtiden och år 2050. Målet är ett utveckla en helhet av rekreationsområden när stadens invånarantal ökar.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning