Ny lag om behandling av personuppgifter i brottmål träder i kraft inom kort

Det kommer att stiftas en lag om behandling av personuppgifter i brottmål. Enligt den proposition som överlämnades till riksdagen på torsdagen ska lagen tillämpas på personuppgifter som polisen, åklagarna, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, gränsbevakningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter behandlar.

Genom den nya lagen genomförs dataskyddsdirektivet, som tillsammans med dataskyddsförordningen bildar EU:s nya dataskyddspaket. Syftet med direktivet är att modernisera bestämmelserna, underlätta flödet av uppgifter mellan polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter i medlemsstaterna samt säkerställa skyddet för personuppgifter när brottmål handläggs.

Den föreslagna lagen kommer att tillämpas på hantering av personuppgifter när det är fråga om förebyggande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning, åklagarverksamhet, handläggning av brottmål i domstol, verkställande av påföljder eller förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten.

Bestämmelser om de behöriga myndigheternas skyldigheter vid behandling av uppgifter, de registrerades rättigheter, dataskyddsombudets uppgifter kommer att finnas med i lagen. Man ska ha rätt att kontrollera sina personuppgifter och få information om hur de behandlas, men rättigheterna kan begränsas om det är nödvändigt för en brottsutredning.

Träder i kraft om en månad

Den planerade lagen tillämpas också när Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen, i synnerhet skyddspolisen, behandlar personuppgifter i som har med upprätthållandet av den nationella säkerheten att göra. Den delen hör inte till EU-direktivet, utan utgår från ett behov att reglera behandling av personuppgifter som inte omfattas av EU:s befogenhet.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft redan den 6 maj eller så snart som möjligt efter det.

Personuppgiftslagen har hittills tillämpats som allmän lag på behandling av personuppgifter i brottmål. Den upphävs i och med att EU:s dataskyddsreform och den nya dataskyddslagen träder i kraft.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33