Ny arbetsgrupp ska granska lagarna om terroristbrott

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) vill regeringen försäkra sig om att Finlands lagstiftning om terroristbrott är heltäckande. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Justitieministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utreda om det finns behov av att uppdatera Finlands lagstiftning om terroristbrott.

Justitieministeriet meddelade på tisdagen att man tillsätter en arbetsgrupp för att bedöma om det finns behov av att uppdatera Finlands lagstiftning om terroristbrott. Arbetsgruppen kommer särskilt att fokusera på straffbestämmelserna om att höra till en terroristgrupp eller en terroristorganisation, och om att delta i en terroristgrupps eller terroristorganisations verksamhet.

För tillfället är bland annat förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av terroristgrupp och främjande av en terroristgrupps verksamhet straffbart enligt strafflagen. Även finansiering av terrorism är straffbart. Däremot finns det inte separata straffbestämmelser om att höra till en terroristgrupp eller om att delta i en terroristgrupps verksamhet.

Läs också: Regeringen låter utreda kriminalisering av medlemskap i terrororganisation på nytt

Enligt Justitieministeriet ska arbetsgruppen som tillsätts ta andra länders lagstiftning i beaktande och bedöma hur väl Finlands bestämmelser stämmer överens med bestämmelserna i andra länder. Arbetsgruppen kommer särskilt att fokusera på övriga nordiska länder.

Regeringen beslöt att granska lagstiftningen om terroristbrott som en del av helheten då regeringen presenterade riktlinjerna för hur Finland agerar när det gäller finländska medborgare i lägret al-Hol i Syrien. Det finns både finländska kvinnor och finländska barn i al-Hol.

– Bekämpning av terrorism är en viktig del av helhetssäkerheten. Regeringen vill därför försäkra att vår redan i sig omfattande terroristbrottslagstiftning till alla delar är heltäckande, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) i ett pressmeddelande.

Samlingspartiet presenterade egna förslag

Oppositionspartiet Samlingspartiet passade på tisdagen på att presentera sina förslag på förändringar av lagstiftningen. Partiet förespråkar en strängare lagstiftning och kräver bland annat att både minimistraffen och maximistraffen för terroristbrott höjs.

Samlingspartiet föreslår också att det görs en lista på grupperingar som klassas som terroristorganisationer, och att det blir straffbart att höra till dessa organisationer.

Läs också: Oppositionen gemensamt bakom interpellation om al-Hol – men vaga svar om barnen i lägret

Våren 2019 ändrades medborgarskapslagen så att en person med dubbelt medborgarskap kan förlora sitt finska medborgarskap för vissa brott som riktar sig mot Finlands vitala intressen. Nu vill Samlingspartiet att en person med dubbelt medborgarskap kan förlora sitt finska medborgarskap också om personen deltar i en beväpnad terroristgrupps verksamhet utomlands.

Samlingspartiet vill också kriminalisera resor från Finland till krigszoner eller till områden som kontrolleras av terroristorganisationer. Partiet konstaterar dock att en sådan lagändring förutsätter att man gör undantag när det gäller till exempel myndigheter, biståndsorganisationer eller medier.

1. Myndigheterna strävar i alla situationer aktivt efter att rättsstatsprincipen, grundlagen och Finlands övriga lagstiftning samt internationell rätt iakttas. Detta gäller också människorättskonventionerna, barnkonventionerna och annan tillämplig internationell rätt.

2. Behörig myndighet i ärendet är Utrikesministeriet och en av utrikesministern utsedd särskild representant som leder myndighetsverksamheten och myndighetssamarbetet samt fattar beslut om hemsändningarna med stöd av den finska lagstiftningen.

3. De beslut som den behöriga myndigheten ska fatta för att ta hem de enskilda personerna grundar sig på individuell prövning från fall till fall och på de bedömningar och beslut som görs av de som genomför prövningen.

4. Syftet med myndighetsverksamheten är att i alla situationer trygga barnets bästa. För att detta ska vara möjligt ska man samarbeta sömlöst med barnskyddsmyndigheterna samt följa barnskyddslagen.

5. I och med den individuella prövningen strävar den behöriga myndigheten med alla medel efter att i varje enskilt fall säkerställa att de personer som tas hem inte utgör ett säkerhetshot för människorna i Finland. Enligt grundlagen är myndigheterna samtidigt skyldiga att se till att förfarandet inte äventyrar säkerheten för de som bor i Finland. I grundlagen tryggas vars och ens personliga frihet, integritet och säkerhet. De finländska myndigheterna ger vid behov stöd och information för prövningen.

6. Regeringens utgångspunkt är att vi måste hjälpa barnen. Man har dock ingen skyldighet att hjälpa de vuxna som har rest frivilligt till området.

7. De behöriga myndigheterna i Finland utreder och bedömer eventuella straffrättsliga ansvar.

8. Regeringen bedömer behoven att ändra den lagstiftning som gäller terroristverksamhet och gör vid behov ändringar i den.

9. Utifrån detta förnyar Utrikesministeriet den särskilda representantens mandat och Utrikesministeriets riktlinjer.

10. Detta beslut är vägledande och således inte juridiskt förpliktande. Det gäller inte heller de behov och åtgärder på individnivå som barnskyddet ska sköta eller andra ärenden som gäller individers rättigheter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning