Nu ska EU bli klimatneutralt

Målet att EU 2050 inte ska släppa ut mer växthusgaser än man klarar av att ta upp, är ett viktigt steg.

Isarna smälter, havens vattennivå stiger och stormarna ökar i antal och styrka. Klimatförändring är något som vi inte längre kan undvika. Det är något vi i viss mån måste anpassa oss till. Det viktigaste är att vi kan påverka hur negativa konsekvenser klimatförändringen medför. Men då måste vi agera snabbt och målmedvetet.

Klimatförändringen är en av de största utmaningarna som vi står inför. Det kommer att krävas stora förändringar av våra samhällen för att vi ska klara av att hålla nere de negativa konsekvenserna klimatförändringarna för med sig. Det kommer också att innebära stora möjligheter för nya gröna jobb, inte minst inom den växande bioekonomin i Sverige och Finland. Skogen och dess möjligheter att ge förnybara och hållbara material måste respekteras. Genom skogens miljövänliga råvaror kan vi bygga hus, tillverka textilier och kemikalier samt producera moderna drivmedel. Detta är en viktig del i klimatarbetet och kommer att vara en av de avgörande pusselbitarna ifall unionen ska kunna klara av att sänka sina utsläpp och nå sina klimatmål.

Vi har under de senaste månaderna förhandlat fram ett förslag för hur EU fram till 2050 når nollutsläpp, alltså att utsläppen inte får överstiga upptaget av växthusgaser. På kort sikt kräver det att EU måste höja sina ambitioner och att hela unionen sänker sina utsläpp med minst 55 procent till 2030. För att nå de uppsatta klimatmålen borde vi dessutom öka investeringarna i hållbar energi tiofaldigt. Men för att detta ska bli verklighet behöver EU-parlamentets ledamöter våga rösta rätt.

Vågar parlamentet höja ambitionerna så har vi banat väg för flera steg framåt. Men mer kommer att behöva göras redan under nästa mandatperiod. För även om vi höjer klimatmålen till 2030 måste vi vara redo att sikta ännu högre. När kostnaden för att ställa om ekonomin i en grönare riktning ständigt sjunker, är en omställning inte bara bra för miljön utan också en ekonomiskt bra affär. Det blir billigare att producera förnybar energi och nya, klimatvänliga material och produkter är inte längre bara forskningsprototyper, utan börjar bli fullgoda alternativ när en ny fabrik ska byggas eller vid försäljning av nya miljövänliga bilar.

När Europa går till val den 26 maj är det viktigt att komma ihåg att ännu mer behöver göras för klimatet. Det förslag som vi har förhandlat fram, och som EU-parlamentet röstar om är bara startskottet i det viktiga arbete som EU har framför sig för att fram till 2050 kunna bli klimatneutralt. Målet att EU 2050 inte ska släppa ut mer växthusgaser än man klarar av att ta upp, är ett viktigt steg. Men vi går båda till val på att göra ännu mer när det nya parlamentet möts för en ny mandatperiod. För det är inte bara Parisavtalet som kräver att vi agerar – det gör också nästa generation som vi lämnar över planeten till – de ska inte behöva brottas med den övermänskliga uppgiften, bara för att vi inte förmådde leverera de lösningar som krävs.

Nils Torvalds Europaparlamentariker (SFP) Fredrick Federley Europaparlamentariker (Centerpartiet) Sverige

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03