Nu hotas den innersta kärnan i vårt privatliv

Bild: Lehtikuva/Ella Kiviniemi

Inrikesministeriet vill ge poliser tillgång till våra patientjournaler. Det låter inte bra.

Helsingin Sanomat avslöjade på tisdagen att Inrikesministeriet i all tysthet förbereder en lagändring som skulle ge polisen större möjligheter att komma åt känsliga uppgifter i patientjournaler. Lagpropositionen kommer enligt planerna till riksdagen redan om en månad även om mycket arbete ännu återstår.

Oron för vad det här kunde leda till är stor bland de experter som HS har intervjuat. Politikerna bör lyssna på dessa.

I dag råder sträng tystnadsplikt om människors hälsa. Endast om patienten skriftligt ger läkaren sitt samtycke kan uppgifter om patientens hälstillstånd ges till en utomstående. Det finns vissa undantag, men de gäller extremfall som till exempel då vårdpersonal misstänker att barn utsätts för vålds- eller sexualbrott.

Likaså har alla enligt lagen skyldighet att anmäla misstankar om planering av grova brott eller om det uppdagas att det föreligger fara för att någon kommer att utsättas för våldsbrott.

Det som Inrikesministeriet nu vill ge polisen rätt till är i alla fall något helt annat. I motiveringarna heter det bland annat att anmälningsplikten från vårdpersonalens sida inte har fungerat som polisen har önskat.

I praktiken verkar det som om man framför allt vill ge polisen bättre koll på människors psykiska hälsa och fall där sjukdomen kan utmynna i brott. Det är främst i förebyggande syfte polisen skulle få patientuppgifter.

Men hur är det möjligt att förutspå vad en människa som inte är helt frisk kan tänkas göra i framtiden? Och vad händer med den misstänkta människan som någon ser som en potentiell förbrytare?

Om en läkare inser att en patient kan bli farlig för sig själv eller för andra är det genom sjukvård hen ska förhindras och hens tillstånd förbättras. Det är läkaren sannolikt betydligt bättre på än polisen.

Förtroendet mellan patient/klient och läkare hotas om Inrikesministeriets planer nu skulle förverkligas. Det kunde leda till att människor låter bli att söka vård i rädsla för att bli anmälda till polisen som potentiella våldsmän eller -kvinnor. Det kan i sin tur ha ödesdigra följder och tvärtom öka risken för människans hälsa – och för brott mot andra.

Det är lätt att hålla med Lasse Lehtonen, administrativ överläkare på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som i HS säger att den rätt till patientjournaler som polisen i det kommande lagförslaget föreslås få är helt exceptionell och hör inte hemma i en västlig demokratisk rättsstat.

Det är ännu inte för sent att avbryta lagreformen. Att redan bereda lagen med nuvarande innehåll är att ta ett steg för långt för att inte tala om att föra ärendet till riksdagen, då är regeringen redan ute i rättsstatsperiferin.

Det tidigare starka skyddet för enskilda personer hotar smulas sönder allt mer. Regeringen har nyligen föreslagit att Folkpensionsanstalten ska ges rätt att granska folks bankkonton bara för att göra FPA:s ansökningsprocess snabbare. Vi ska också få nya underrättelselagar i brådskande ordning, vilket det råder bred politisk enighet om.

Det kan finnas orsak att luckra upp en del bestämmelser och pruta på integritetsskydd med hänvisning till människors allmänna säkerhet och trygghet i vårt samhälle. Men om man inte går ytterst försiktigt till väga och om det som görs inte sker med största respekt för människors mest privata liv blir det kontraproduktivt.

Folk börjar i stället uppleva osäkerhet och otrygghet på grund av myndigheters utvidgade rätt att rota i det allra känsligaste hos människor. Ju fler som får tillstånd att närgånget granska människors privatliv, desto större är risken att rätten missbrukas. Vårt integritetsskydd hotar att undergrävas.

Tommy Westerlund Ledarskribent