Norden kan inte jämföras med EU

Det finns stora skillnader mellan EU-integrationen och den självklara bakgrunden till ett förenat Norden.

Risto E.J. Penttilä argumenterar i en HBL-intervju (21.2) för djupare nordiskt samarbete, men ställer sig avvisande till idén om en nordisk konfederation. Penttilä argumenterar med en EU-analogi; vi "skulle få samma problem som med EU, det vill säga en toppstyrd organisation". Att jämföra idén om ett förenat Norden med EU är dock missvisande.

Det finns stora skillnader mellan EU-integrationen och den självklara bakgrunden till ett förenat Norden. Flera opinionsmätningar i de nordiska länderna visar att idén om en förbundsstat eller ett statsförbund i Norden har starkt stöd. I Norden finns ett sammanhållande, nationsbyggande kitt i form av: historia, samhällsmodell, språk, religion – även i sekulariserad form, folkligt förankrad nordism, ekonomiska förhållanden och geografi som nordlig periferi i Europa.

Det växande intresset för det nordiska inom allt flera områden går på sikt att vidareutveckla till en gemensam nordisk offentlighet. EU saknar allt detta.

De grundläggande likheterna mellan de nordiska länderna ger Norden möjligheter till framgångsrik politisk, ekonomisk och folklig integration i motsats till EU. Förutom avskaffandet av gränshinder för medborgare och näringsliv, kunde ett förenat Norden också ha gemensam skatte- och välfärdspolitik.

Penttilä har rätt i att det behövs föregångare, som kan visa upp modeller för hur den europeiska integrationen kan fortsätta trots EU:s kris. De senaste tjugo åren har globalisering i kombination med nyliberalism gjort individer och näringsliv i det närmaste gränslösa. Men skatte- och välfärdspolitik formas fortfarande inom ramarna för nationalstaterna, som har tappat i inflytande. Denna obalans utgör en grogrund för olika typer av politisk extremism. Fungerande och realistiska statsöverskridande modeller för skatte- och välfärdspolitik kan motverka den tilltagande samhällspolariseringen.

Vad är ett förenat Norden? I debatten förekommer begrepp som förbundsstat, union och statsförbund. Olika benämningar antyder olika grader av integration.

Allmänheten väntar ännu på konkreta, utarbetade modeller för ett förenat Norden, som den kan ta ställning till i en offentlig debatt. Det enda man kan säga just nu är att ett förenat Norden har alla förutsättningar att kunna bli en stabil gemenskap, långt mer framgångsrikt än EU. Ett förenat Norden, byggt underifrån, har goda chanser att lyckas.

Jörgen Bengtson Skribent, samhällsdebattör och författare till "Ge Norden en chans!", Stockholm, Sverige Christian Sourander Verksamhetsledare för tankesmedjan Yggdrasil.fi, Åbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03