Nordea missnöjd med vinsten men tror på framtiden

Det är en missnöjd vd som kommenterar Nordeas resultat för 2017. Samtidigt blickar storbanken framåt och tror på framtiden och allt vad den innebär med digitala lösningar och bättre produkter.

– Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017. Inför 2018 är vi säkra på att vinsten kommer att öka, och vi räknar med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil kreditkvalitet. Nordea står i dag mycket mer robust och motståndskraftigt. Jag är därför trygg med att vi är rustade att hantera både riskerna och utmaningarna och att vi kommer att kunna ta vara på framtida möjligheter på våra hemmamarknader, säger Casper von Koskull, vd.

Fakta

Året i siffror

Räntenetto 4 666 miljoner euro

Rörelseintäkter [1] 9 469 miljoner euro

Kostnader [2] 5 102 miljoner euro

Resultat före kreditförluster [1,2] 4 367 miljoner euro

Kreditförluster 369 miljoner euro

Rörelseresultat [1,2] 3 998 miljoner euro

Kärnprimärkapitalrelation 19,5 procent upp från 18,4 procent

Kreditförlustrelation [3] på 12 punkter, ner från 15 punkter (ner 7 punkter från 16 punkter)

Avkastning på eget kapital [1,2] 9,5 procent, ner från 11,5 procent

Resultat per aktie efter utspädning [1,2] 0,75 euro jämfört med 0,88 euro (0,15 euro jämfört med 0,25 euro)

Valutakurser som använts för kvartal 4 2017 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4387, NOK 9,3317 och SEK 9,6378.

Förklaringar:

[1] Exklusive jämförelsestörande poster kvartal 2 2016: kapitalvinst hänförlig till Visa:s förvärv av Visa Europe som uppgick till 151 miljoner euro efter skatt, och kvartal 4 2016: ytterligare kapitalvinst hänförlig till Visa om 22 miljoner euro före skatt.

[2] Exklusive jämförelsestörande poster under kvartal 4 2016: en vinst på 86 miljoner euro före skatt till följd av ändringar i ett pensionsavtal i Norge.

[3] Inklusive utlåning till allmänheten redovisat under Tillgångar som innehas för försäljning under kvartal 3 2017.

Under 2017 var volymerna och marginalerna relativt stabila. Affärsutvecklingen var överlag solid. Mot slutet av 2017 påverkades bankjätten negativt av en mycket låg aktivitetsnivå på kapitalmarknaderna. Neddragningen av bankens risknivå med minskad exponering mot Ryssland och inom marknadsområdena shipping, offshore & oil services drog också ner intäktsnivåerna,

– Efter år av intensiva investeringar har vi nu inlett nästa etapp på vår resa. Vi har byggt upp vår kapacitet inom regelefterlevnad och riskhantering. Våra digitala investeringar resulterar i tätare lanseringar av förbättrade produkter och tjänster. Bytet av kärnbankplattform pågår, och ska leda till lägre operativa risker och förbättrad kundnöjdhet. Kostnaderna är på väg ner som en del av förbättrade strukturer för kostnadseffektivitet i alla delar av organisationen.

Kapitaltillväxten förblev stark under 2017. Nordea ökade kärnprimärkapitalrelationen med 110 punkter till rekordhöga 19,5 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,68 euro per aktie, att jämföra med 0,65 euro per aktie 2016. Detta är i linje med Nordeas utdelnings- och kapitalpolicy.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33