Nödvändigt och noggrant arbete stör bilister

"Att bygga en motorväg är som att hugga ved – att rusta upp en gammal gata i stadsmiljö är ett kirurgjobb", säger arbetschef Sami Hållfast på Mechelingatans bygge. Bild: Niklas Tallqvist

Avstängda filer, lägre hastighetsbegränsningar och en massa skyltar att hålla koll på för att veta hur man ska bete sig i trafiken. Sommaren är högsäsong för uppgrävda gator, men då man tittar under ytan förstår man varför allt inte går så snabbt.

Med 20 000 fordon om dygnet hör Mechelingatan till de mest belastade infartslederna i Helsingfors. Längs gatan går en stor del av trafiken norrifrån till södra Helsingfors. I januari började omfattande renoveringsarbeten längs nästan hela gatan, vilket betyder att hastighetsbegränsningen är 30 km/h och ställvis är endast en fil åt vardera hållet i bruk.

Sami Hållfast, en av Mechelingatans ansvariga arbetsledare, bedömer ändå att byggarbetena inte grötar till trafiken så värst mycket:

– Här är ju köbildning annars också i rusningstid, trafiken stannar oberoende upp vid korsningarna, så det att endast en fil är i användning gör inte restiderna så mycket längre, säger Hållfast.

Han bedömer att en del bilister dessutom väljer en omväg, till exempel via Topeliusgatan, för att undvika största delen av bygget.

Skillnaden mellan landsvägsbygge och att förnya till exempel Mechelingatan är all den stadstrafik, det vill säga bussar, spårvagnar, cyklister och fotgängare, som man bör ta i beaktande då man bygger inne i staden. Eila Hägg, produktionschef på Helsingfors stads byggtjänst Stara, intygar att man tagit väl hand om säkerheten även för de mest sårbara i trafiken genom att ha tydliga skyltningar och skyddsräck.

– Bilisterna måste förstås vara på alerten och se till att de har kontroll över sin bil, hälsar hon alla som sitter bakom ratten.

Byggarbetarna får dagligen se nervösa och otåliga bilister sitta stilla i rusningen, men olyckor har man helt och hållet undvikit.

– Häromdagen såg jag att en äldre person körde in i en trafikdelare, men inget värre. Folk är rädda om sina bilar och sänker hastigheten då de kommer in på ett vägarbete, säger Hållfast.

Orsaken till att man river upp nästan hela Mechelingatan är att staden vill ha cykelvägar längs gatan, där cyklisterna hittills kört bland den övriga trafiken. De nya enkelriktade cykelfilerna förkortar cyklisternas rutter och gör det tryggare att cykla längs Mechelingatan.

Samtidigt med filförändringarna ovan jord förnyar man det som finns under asfalten, och däri ligger orsaken till att Mechelingatans vägarbeten beräknas vara klara först i slutet av 2018. Vatten- och avloppsrören under Mechelingatan är 50–100 år gamla.

– Du kan ju föreställa dig i hurudant skick ett sjuttioårigt rör är, ifall det byggts för att hålla i femtio år, säger Hägg.

Under arbetet byter man på en gång ut all kommunalteknik som är dragen under gatan, det vill säga vatten-, avlopps-, dagvatten- och fjärrvärmerör samt el- och kommunikationskablar. Och det tar tid, eftersom intakta rör och kablar måste vara i bruk samtidigt som man gör plats åt de nya. Hållfast visar oss ett schakt där ett flertal gamla fjärrvärmerör samt el- och kommunikationskablar ligger. Tjugo meter bakom oss håller en arbetsgrupp på med att täcka in nya rör.

På det här stället, liksom längs nästan hela Mechelingatan, kommer berggrunden emot nästan direkt under asfalten, så berget måste bort på en meters djup. Men på grund av alla rör, kablar och omgivande hus är det nästan omöjligt att använda sprängämnen för att få bort stenen.

– I stället borrar vi hål i berget, trycker in kilar i hålen och bryter sönder berget, säger Hållfast.

Varje fotbollsstor stenbit lyfter byggarbetarna bort för hand.

– En sträcka på dryga tio meter tar två veckor att bryta.

Att få de nya vatten- och avloppsrören att passa in bland de gamla är ett noggrant jobb. Först måste man hitta de gamla rören.

– Det där gamla vattenröret sökte vi efter tio meter åt fel håll, eftersom ritningarna visade så, säger Hållfast och påpekar att planeringen inte tar slut då det fysiska arbetet börjar – överraskningar kommer alltid under arbetets gång.

Utmaningen med att upprusta en gata mitt i Helsingfors är att livet ska fortsätta normalt runt bygget. Hägg säger att man visserligen kunde jobba lite mer effektivt om man helt stängde av trafiken, men det är inte önskvärt. Hägg och Hållfast önskar att alla som rör sig i området ska ha förståelse för att arbetet räcker länge.

– Om invånarna i området vill ha vatten, värme och el i fortsättningen så är det nödvändigt att göra dessa arbeten.

Bild: Ksf Media

Bild: Ksf Media

Sommaren säsong för vägarbeten

Så här sommartid är det många nerver som sätts på helspänn då gator och vägar rivs upp och man får anpassa sig till tillfälliga trafikarrangemang.

– Vårt klimat är inte gynnsamt för beläggningsarbeten under vinterhalvåret, och därför koncentreras de flesta vägarbeten just till sommaren, säger Jarmo Ahonen, projektledare på byggnadskontoret i Helsingfors.

I Helsingfors är det många gator som rivs upp för att förnya exempelvis fjärrvärmerör eller spårvagnsskenor. Många vägar får även en ny beläggning. Förutom Mechelingatan kommer trafiken att stockas i Mejlansområdet kring Stockholmsgatan och Nordenskiöldsgatan. Dessutom orsakar nybyggena i Böle och Fiskehamnen samt på Busholmen tillfälliga trafikarrangemang.

– På Busholmen blir situationen lättare hela tiden, säger Ahonen. Just nu byggs till exempel spårvagnsskenor på Medelhavsgatan.

I Esbo finns de största vägarbetena i Kägeludden, där Ring I förbättras och man samtidigt bygger en 440 meter lång tunnel. Byggarbetena började i fjol och beräknas fortsätta ända till 2019. Trafikarrangemangen ändras kontinuerligt och färre filer än normalt är i bruk. Esbo stads gatuchef Esa Rauhala säger att några större problem inte uppstått där, trots att trafiken med jämna mellanrum måste stoppas på grund av sprängningar.

– Människorna känner sin stad och har lärt sig att vid behov ta en omväg.

Vägarbeten blir också klara

Ring I är Finlands livligast trafikerade väg, med avsnitt där närmare 100 000 bilar kör varje dygn. Sedan mars 2016 har trafiken löpt långsamt mellan Fågelberga och Tavastehusleden på grund av omfattande byggarbeten bland annat vid anslutningarna till Vichtisvägen och Tavastehusleden, men dessa arbeten ska strax bli klara.

– Arbetena är på målrakan och beräknas vara färdiga den 10 juli, säger Jarmo Nirhamo, projektchef på Trafikverket.

Nirhamo säger att trafiken stockats på ringvägen hela våren, men att den nu löper så gott som normalt västerut.

– Västerut finns endast en kort sträcka med hastighetsbegränsningen 60 km/h, på grund av räckbyggen.

Österut är hastigheten fortfarande begränsad till 50 km/h på en 1,5 kilometer lång sträcka, då man utför vattenisoleringsarbeten vid bron som går över Vichtisvägen. Österut är endast två filer än så länge i bruk.

I Esbo kan de som dagligen färdas längs Västerleden dra en lättnadens suck. Efter närmare tre år av vägarbeten, där man bland annat har byggt bussfiler mellan Mattby och Esboviken, börjar även gatubygget under motorvägen vid Hannusåkern stå klart.

– Senast i mitten av juli tas omvägen ur bruk och trafiken börjar löpa normalt igen, säger Rauhala.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning