Naturvården ges inte en tillräcklig tyngd i PEFC

Skogsbruket vilar på en ekologisk grund och därför borde det vara självklart att verksamheten skall bedrivas med ekologisk hållbarhet som utgångspunkt. Skogsbruket är ekologiskt hållbart när förlusten av skogsnaturens biologiska mångfald har stoppats. Enligt de senaste bedömningarna är 833 skogslevande arter och hela 75 procent av alla skogliga naturtyper rödlistade. Det behövs en stor mängd olika åtgärder för att rädda skogsnaturen, från att inrätta nya skyddsområden till olika naturvårdsåtgärder i samband med avverkningar.

Skogsbruket styrs av lagstiftning, som kompletteras med råd i naturvård och certifieringssystem som PEFC och FSC. Den största delen av skogarna i Finland omfattas av PEFC-certifikatet. Det pågår en process där man uppdaterar kriterierna för PEFC-certifikatet. Finlands miljöcentral och de regionala NTM-centralerna har medverkat i förhandlingarna, men de har meddelat att de drar sig ur processen, eftersom naturvården inte ges en tillräcklig tyngd i PEFC. Av samma orsak har WWF Finland inte medverkat.

Utöver det som redan lagen föreskriver ställer PEFC fortfarande väldigt få krav på naturvården i skogsbruket. I den pågående uppdateringen av kriterierna har man diskuterat att öka antalet träd som bör sparas vid avverkningar och att göra skyddszonerna vid vattendrag bredare. De föreslagna mängderna är dock helt otillräckliga om målet är att förbättra skogsnaturens ekologiska tillstånd.

Det finns även andra certifieringssystem för skogsbruket. En mindre del av ekonomiskogarna är certifierade enligt FSC, som ställer högre krav på naturhänsyn än PEFC.

Skogar som sköts utifrån minimikraven i PEFC uppfyller enligt WWF inte kraven på ekologiskt hållbart skogsbruk. I kommunikationen till konsumenter används dock PEFC på ett missvisande sätt som en garanti för att råvaran kommer från hållbart skogsbruk. Därmed utgör PEFC i dag tyvärr en broms för arbetet med att bevara skogsnaturens biologiska mångfald.

Hållbarhetscertifikat som omfattar virkesanskaffningen är viktiga verktyg för såväl ansvarsfulla företag som för medvetna konsumenter, som vill köpa produkter som härstammar från skogsbruk som inte skadar skogsnaturen. Företag efterlyser certifikat som skulle garantera att virket inte kommer från skogar som sköts utan att naturvärden går förlorade.

WWF Finland anser att PEFC-certifikatets kriterier borde kompletteras med regler om att skogsfigurer med särskilda naturvärden inte avverkas. Exempelvis borde skogar som uppfyller de naturvårdsbiologiska kriterierna i METSO-programmet (klass I) inte avverkas innan förhandlingar om fredningsavtal har förts. I samband med avverkningar borde naturvårdsåtgärderna effektiveras. Man borde lämna betydligt fler sparträd än i dag, rejält mer än 10 kubikmeter per hektar. Skyddszonerna vid vattendrag borde vara 10-30 meter breda, vilket skulle gynna såväl de skogslevande arterna som vattendragens tillstånd.

I den senaste uppföljningen av naturvården i skogsbruket visar Finlands skogscentral, att det i medeltal lämnas flera sparträd än minimikriteriet i PEFC. Det här kan ses som ett tecken på att många skogsägare i praktiken vill göra större och mångsidigare insatser för skogsnaturen. Genom att höja ribban skulle PEFC kunna göra en värdefull insats för att belöna de skogsägare vill säkerställa att läget för skogsnaturens biologiska mångfald åtminstone inte försämras.

Mai Suominen ledande skogsexpert, WWF Liisa Rohweder generalsekreterare, WWF Finland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning