Myndigheterna accepterar åldersdiskriminering utan invändningar

Den värsta situationen har naturligtvis de fattigaste pensionärerna som är beroende av utkomststöd och deras antal har ständigt stigit.

Marianne Carlsson skriver om behovet av att höja de lägsta pensionerna (HBL 9.5) och att de drabbade pensionärerna borde hjälpas. Det är en korrekt bedömning och det är helt obegripligt att inget riksdagsparti under tiotals år har tagit något initiativ till det.

Alla riksdagspartier har tvärtom varit på konfrontationslinjen mot pensionärerna i fyrtio års tid och sedan 1977 då försämringarna inleddes har de blivit allt värre. Trots att hörda grundlagsexperter motsatt sig sådana åtgärder har riksdagen och grundlagsutskotten under denna långa tid totalt nonchalerat de sakkunnigas bedömningar.

De lagstadgade indexnivåerna har försämrats sex gånger och något år uteblev de helt. Hittills har dessa beslut berövat pensionärerna över tio miljarder och plundringen fortsätter. Utöver det berövades pensionärerna folkpensionens grunddel trots att de i upptill 40 år hade inbetalat försäkringspremier för den och lagen stadgade att som motprestation ges grunddelen som i dag vore cirka 130 euro i månaden. Före det hade även den tidigare skattefria folkpensionen börjat beskattas med de storförluster det innebar.

Därtill konfiskerades begravningsbidraget och folkpensionens tilläggsdel vid fyllda 80 år och 85 år.

Vad beskattningen gäller slopades avdraget för sjukdomskostnader och därtill kom riksdagen på att införa straffskatt för de medborgare som gör sig skyldiga till att vara pensionärer. Ingen annan civiliserad rättsstat inför sådan straffskatt. Enligt människorättsperspektiv vore det detsamma som om kvinnor eller personer med annan hudfärg skulle beskattas hårdare. Detta visar även att våra lagövervakande myndigheter inte fungerar utan accepterar åldersdiskriminering utan invändningar. Inkomstskatten är 6–9 procentenheter högre för pensionärer än för löntagare för samma inkomstnivå och det kan den som vill kontrollera på skatt.fi.

Ytterligare drabbades främst pensionärer av att den tidigare avgiftsfria hemsjukvården började debiteras med höga avgifter som är så höga att många pensionärer måste anlita mindre av den än vad de vore i behov av. Och redan från 1970-talet höjdes långvårdsavgifterna mångdubbelt.

Vidare har invalidavdraget slopats i kommunalbeskattningen för pensionärer och gäller enbart för löntagare och företagare. Listan kunde förlängas ytterligare över alla försämringar som fokuserats på pensionärerna.

Och resultatet syns tydligt genom att cirka 400 000 pensionärer har en månadspension under 1 000 euro brutto och utgår vi från landets relativa fattigdomsgräns finns över 700 000 pensionärer som lever under den med sin nettopension.

Den värsta situationen har naturligtvis de fattigaste pensionärerna som är beroende av utkomststöd och deras antal har ständigt stigit. Grundutkomststödet är för dem 491 euro i månaden medan det är 641 för övriga då 150 euro räknas som fridel av förvärvsinkomster då detta räknas ut. I lagstiftningen är även pensionsinkomst förvärvsinkomst, men i lagen om utkomststöd har riksdagen skrivit in ett undantagsförfarande enligt vilket pension inte betraktas som förvärvsinkomst i detta fall. En tydligare åldersdiskriminering i lagen kunde inte tänkas.

Det att sådant entydigt strider mot grundlagen har inte bekymrat riksdagen ens i minsta grad. Igen ser vi att landets lagövervakning är satt ur spel och i fråga om pensionärernas rättigheter fungerar som i bananrepubliker. Inget parlament i något annat EU-land skulle ens föreställa sig att i sina lagar utöva sådan trakassering av pensionärer som Finlands riksdag systematiskt sysslar med.

Därtill strider det mot de konventioner om mänskliga rättigheter som riksdagen och presidenten utlovat att iaktta för Finlands del. Jag var i ett skede i kontakt med justitiekanslern (JK) om detta som uppmanade mig att vända mig till riksdagens grundlagsutskott, men det brydde sig inte det minsta om ärendet trots att just det enligt JK ska övervaka dessa konventioners efterlevnad. Sekreteraren meddelade att alla dess medlemmar fick utredningen, men ingen visade intresse för ärendet.

Samma läge gäller för bostadsbidragen för i uträkningen av dem räknas 300 euro i månaden som fridel av förvärvsinkomster, men även i detta fall har lagstadgats att med förvärvsinkomster avses inte pensionsinkomster i denna lag.

Riksdagen och närmast dess socialutskott och grundlagsutskott har mycket planenligt satt åldersdiskriminering i system och det har krävt grundliga förfaringssätt för att intensivt och avsiktligt trakassera och diskriminera landets pensionärer och med alla partiers aktiva och uppsåtliga insats för att uppnå den destruktiva målsättningen. En målsättning som makulerar både grundlagen, EU-fördraget och de grundläggande mänskliga rättigheternas fundament.

Bo Holmberg Karis

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning