Molntäcket styr den globala medeltemperaturen

Åboprofessorerna Jyrki Kauppinen och Pekka Malm har i en beräkning som inte ännu referee-granskats konstaterat ett mycket starkt statistiskt samband mellan den globala medeltemperaturen och molntäcket. Då molntäcket i medeltal har minskat under de senaste decennierna har mera solstrålning nått jordytan, mindre andel har reflekterats tillbaka till världsrymden, och den globala medeltemperaturen har därför stigit. Forskarna hävdar att koldioxidutsläppen inverkan är minimal.

Kritikerna av Kauppinens beräkning påstår att problemet är det klassiska om hönan och ägget, att förändringarna i molntäcket i själva verket beror på att växthuseffekten höjt den globala temperaturen.

Ökad yttemperatur i världshavet (sjuttio procent av jorden yta) på grund av ökad växthuseffekt måste enligt fysiken lagar höja avdunstningshastigheten. Allt vatten som avdunstar måste även regna ner. Enligt fysiken lagar kan det inte regna från klar himmel utan det måste regna från moln. Därför borde molntäcket ha ökat en aning och inte minskat. Detta borde enligt IPCC:s datamodeller dels dämpa global växthusuppvärmning genom ökad reflexion från låga stratocumulusmoln, och dels förstärka uppvärmningen genom att vattenånga och höga cirrusmoln verkar på samma sätt som koldioxid. Nettoeffekten är enligt politisk konsensus en förstärkning av uppvärmningen. Alltså uppvärmning - mera vattenånga - mera moln - förstärkt uppvärmning.

Man nu har vi i stället i mätdata ett klimatpolitiskt förteckenfel, dvs. mindre moln - uppvärmning. Kan det vara så att något annat, exempelvis små förändringar i solaktivitet och kosmisk strålning enligt professor Henrik Svensmark, har minskat molnbildningen vilket i sin tur har ökat solens instrålning och höjt den globala medeltemperaturen?

Energivariationer orsakade av små variationer av den solstrålning som når jordytan är enorma och motsvarar flera atombomber per sekund, som framkom i ett reportage i Hbl om oceanernas värmerekord den 16 januari.

Men på grund av världshavets enorma värmekapacitet är ändå vattentemperaturens förändring liten. Världshavets medeltemperatur har ökat med endast 0,075 grader de senaste trettio åren.

I reportaget skrivs att "extremväder är en given följd av uppvärmningen". Lika väl kan man skriva att världshavets enorma värmekapacitet orsakar temperaturdöd vilket minskar risken förextremväder.

Jarl Ahlbeck teknologie doktor, docent, Åbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning