Moderskapslagsinitiativ väckte debatt i riksdagen – "Inget barn fråntas en far med det här"

Antero Laukkanen (KD) hade föreslagit att initiativet förkastas. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Ett medborgarinitiativ för en lag som skulle omdefinierar begreppet moderskap väckte debatt i riksdagen om föräldraskapets väsen och barnets rätt.

Våren 2015 behandlade och förkastade riksdagen ett lagförslag som nästan ordagrant påminner om ett medborgarinitiativ för en moderskapslag som riksdagen tog till en första behandling på onsdagen.

Lagen skulle enligt initiativet bland annat definiera moderskap som något som inte enbart baserar sig på att man förlöst ett barn eller adopterat det, utan vidga moderskapsbegreppet till att omfatta fall där två kvinnor tillsammans är föräldrar till barnet.

Initiativet väckte starka känslor inte minst hos Kristdemokraterna.

– Det här handlar om ideologi. Man vill skapa könsneutralitet i föräldraskapsbegreppen och för att göra det kör man över barnets rätt, säger Päivi Räsänen (KD).

Antero Laukkanen (KD) som är medlem i lagutskottet där initiativet behandlades inför onsdagens riksdagsplenum hade föreslagit att initiativet förkastas.

– Men viljan att få lagen godkänd var större än viljan att förstå vad den leder till, säger Laukkanen.

Debatten i riksdagen kom i stor utsträckning att handla om barnets rätt i förhållande till föräldrarnas rätt, och skiljelinjen blev tydlig mellan traditionalister - i första hand Kristdemokrater - och liberala förespråkare, från i första hand Vänsterförbundet och De gröna.

Ett annat av de stora föremålen för debatt var frågan om huruvida en moderskapslag skulle förta barnet rätten till en far.

– Tyvärr riskerar barnet att bli en produkt som vuxna skaffar sig för att tillfredsställa sig själv och skaffa sig status i samhället, säger Mikko Niska (Sannf).

– Det här [initiativet] sårar ingens faderskap, inget barn fråntas en far med det här. Med det här vill man bara förbättra barnets situation, säger Katja Hänninen (VF).

Den föreslagna moderskapslagen skulle bland annat innebära att ett barn som kommer till genom fertilitetsbehandling kunde få två juridiska mödrar genast då det föds.

Då sakargumenten i ärendet kunde ses tala såväl för som emot initiativet kom många av inläggen att tangera mer känslomässiga dimensioner.

Bland annat Silvia Modig (VF) tog starkt ställning för alla slags mödrar, oavsett om de är biologiska, om de genomgått fertilitetsbehandling eller adopterat sitt barn, och oavsett familjekonstellation.

– De här föräldrarna är riktiga föräldrar fast de inte fött sitt barn själv. Att förringa dem är grymt.

Ett förslag om att föra medborgarinitiativet till behandling i grundlagsutskottet röstades ner.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget som därmed går till en andra behandling.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03