Modernisera bolagslagstiftningen

Alltför många inkräktande regleringar är inte den rätta vägen att skapa verksamhetsbetingelser för bolag i en välfungerande marknadsekonomi.

Under rubriken "Investerare borde se vidare än enbart den sista raden" (Investors should look beyond the bottom line) behandlar ledaren i vederhäftiga brittiska Financial Times (FT 22.10) frågan om hur investerare och andra berörda kunde välja att bedöma nyttan av ett företags verksamhet.

FT noterar med tillfredsställelse den förskjutning som hos företagsledare skett från ett smalt fokuserande på värdet för aktieägarna till en strävan mot ett vidare ändamål. Då företagen väljer ett brett perspektiv leder det sannolikt till att samtliga berörda grupper – också aktieägarna, uppnår ett större välstånd. FT nämner som delar av det bredare perspektivet företagens omsorg om klimatet och miljön, de anställdas väl och det omgivande samhället. Ledaren anser att risken för en katastrofal förändring i klimatet och den ekonomiska förbittring som stimulerar populism och protektionism med säkerhet kommer att försämra ekonomins möjligheter till framtida vinster.

Jeffrey D Sachs, internationellt ansedd och citerad ekonomiprofessor vid Columbia University, anser att Nobelpristagaren i ekonomi 1976 Milton Friedman försummade att peka på eventuella oegentligheter i bolagens agerande och därmed gav sitt godkännande till obevekliga missbruk för att befordra maximeringen av aktieägarnas rikedom.

Då Finlands aktiebolagslag 2007 förnyades stadfästes aktiebolagets primära syfte till att bereda vinst åt aktieägarna. Ordagrant citerat "Syftet med bolagets verksamhet är att bereda vinst till aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen". En diskussion med Patent- och registerstyrelsen avslöjar att endast ett litet fåtal bolag i sin bolagsordning angett någon annan avsikt än den automatiskt vinstrelaterade.

Den diskussion som i rådande läge förs på många arenor kommer sannolikt att resultera i tilltagande oro för de stora samhälleliga frågorna. Vilka är då alternativen för bolagen att välja en fokusering som beaktar de vidare perspektiven?

Det är självklart och ofrånkomligt att bolag måste drivas lönsamt för att över huvud taget kunna överleva. Frågan blir då närmast om det mer omfattande samhällsansvaret kan fullföljas utan alltför stor belastning på lönsamheten. Eller, i bästa fall, som många röster förfäktar, att samhällsansvaret kan locka både nya ägare och kundgrupper till bolaget.

Kommer dessa, bolagets egna organ, styrelsen och den operativa ledningen, att kunna åstadkomma den förväntade förändringen eller bör de vidare ansvarsfrågorna regleras lagstiftningsvägen?

Styrelsernas roll blir alltmer framskjuten och den dubbelroll styrelserna har gentemot dels aktieägarna, dels bolagets operativa ledning bör sannolikt också omvärderas och uppdateras i skenet av rådande definition i aktiebolagslagen: "Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen svarar för att tillsynen över bolagets bokföring och medelförvaltningen är ordnad på behörigt sätt."

I dagens läge, då både samhället i stort och upplysta aktieägare kräver ett vidare bolagsansvar verkar den citerade lagtexten alltför administrativ. Inte heller här finns någon hänvisning till bolagets samhälleliga roll att producera allmänt acceptabla produkter och tjänster med ett kontinuerligt bidrag till den ekonomiska hållbarheten.

Enligt prestigefyllda The Institute of Directors, London, definieras bolagsstyrelsens roll som ett ansvar för bolagets välstånd genom att styra och driva det insiktsfullt och kommersiellt, men också genom att beakta samtliga berörda gruppers (aktieägare, kunder, personal, underleverantörer och samhället i stort) legitima intressen.

Alltför många inkräktande regleringar är inte den rätta vägen att skapa verksamhetsbetingelser för bolag i en välfungerande marknadsekonomi. Om vissa uppenbara nya krav däremot kunde bemötas och motiveras genom lagstiftning som med större aktualitet uppmanar och stöder bolagen att bättre förstå och uppfylla också sin viktiga samhälleliga roll må så ske.

Tom Palmberg, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning