Missbruk av EU:s medel bör stävjas

EU har en sjuårig budgetram som grundar sig på inbetalning från medlemsländerna. Den är cirka 1 300 miljarder euro. Största delen av dessa pengar – årligen cirka 170 miljarder euro, fördelas som stöd till till exempel jordbruk, forskning och regioner. Även länder utanför EU får stöd. Medlemsländerna och olika intressegrupper tävlar hårt för att komma i åtnjutande av stöden.

Systemet är i sig förståeligt, men tyvärr uppdagas regelbundet missbruk i användningen av pengarna, till exempel falska ansökningar och förseelser i offentlig upphandling. Årligen rapporteras tiotusentals fall av oegentligheter. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och korruption (OLAF), som leds av Ville Itälä har 2010–2017 gjort 1 800 utredningar, krävt att närmare sju miljarder euro betalas tillbaka och föreslagit att 2 300 rättsliga processer öppnas. Europaparlamentet bör förutsätta att EU skärper övervakningen av och sanktionerna mot detta missbruk av skattebetalarnas pengar. Nolltolerans är på sin plats.

Filip Hamro-Drotz, SFP, Grankulla