Migri följer lagen

Mm det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver det kan man göra en avvikelse från försörjningsförutsättningen.

Mae Cedercreutz-Pesonens och Barbara Westmans insändare "Kraven på familjeåterförening är omöjliga för flyktingarna" (HBL 24.1) innehåller några felaktigheter.

I insändaren sägs det att finländsk lag kräver tryggad försörjning av familjemedlemmar till personer som beviljats uppehållstillstånd i Finland. Det här stämmer ändå inte i alla fall.

Tryggad försörjning krävs inte av följande grupper: familjemedlemmar till en person som före den 1 juli 2016 har beviljats asyl eller godkänts som kvotflykting, om familjen har bildats före anknytningspersonen kom till Finland; familjemedlemmar till en person som beviljats asyl den 1 juli 2016 eller efter detta, om familjen har bildats före anknytningspersonen kom till Finland och ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnas in inom tre månader efter att anknytningspersonen delgivits sitt asylbeslut; familjemedlemmar till en person som godkänts som kvotflykting till Finland den 1 juli 2016 eller efter detta, om familjen har bildats före anknytningspersonen godkändes som kvotflykting och ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnas in inom tre månader efter att anknytningspersonen delgivits sitt beslut om godkännande och systrar eller bröder till en minderårig person som kommit ensam till Finland och har fått internationellt skydd, om syskonen har bott tillsammans och deras föräldrar inte längre är vid liv eller det är okänt var föräldrarna befinner sig.

I insändaren nämns det också att Migrationsverket blundar för att finländska skattebetalare har rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Det här stämmer inte. Vissa sociala förmåner sänker det inkomstbelopp som krävs för tryggad försörjning, till dessa hör barnbidrag och bostadsbidrag (och bland annat stöd för vårdnad av barn, underhållsstöd och studiepenning).

Cedercreutz-Pesonen och Westman nämner också att de finländska myndigheterna förbiser utlänningslagens paragraf om att det i enskilda fall kan göras en avvikelse från försörjningsförutsättningen. Migrationsverket följer lagen och om det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver det kan man göra en avvikelse från försörjningsförutsättningen.

Tiina Suominen direktör för immigrationsenheten, Migrationsverket

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning