Migrationsverket granskade asylbeslut och ber tio personer ansöka på nytt

Europeiska människorättsdomstolen fällde Finland efter att en asylsökande som fick negativt beslut dödades tre veckor efter att han återvänt till hemlandet. Bild: Adrian Grycuk/Wikimedia

En irakisk man dödades tre veckor efter att ha skickats tillbaka till sitt hemland. Migrationsverket ska nu lära sig av sina misstag.

I november beslutade Migrationsverket att granska ett stort antal av sina asylbeslut. Nu är granskningen klar, uppger man i ett pressmeddelande.

Tio personer har ombetts att ansöka om asyl på nytt.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, eller Europadomstolen, meddelade i november om en fällande dom för Finland i ett asylärende. Domstolen anser att Finland bröt mot den europeiska människorättskonventionen då man beslutade att skicka en irakisk asylsökande tillbaka till Irak. Mannen dödades strax efter att han återvänt till hemlandet.

Enligt pressmeddelandet granskades 319 lagakraftvunna asylbeslut. Genom granskningen ville verket säkerställa att motsvarande fall upptäckts. Av de beslut som granskades hade 309 behandlats på det sätt som Europadomstolens avgörande förutsätter. I tio av besluten upptäcktes väsentliga brister. De flesta besluten hade fattats åren 2016-2017.

– Av de tio beslut där brister upptäcktes var flera sådana som liknar det fall som lett till granskningen, men där fanns även andra brister. Alla sökande vars beslut innehöll väsentliga brister fick en uppmaning att lämna in en ny ansökan, säger Antti Lehtinen, direktör för Migrationsverkets asylenhet.

Annat som upptäcktes var till exempel att orsakssambandet mellan rättskränkningar inte utretts tillräckligt noggrant.

Enligt Lehtinen kommer resultaten av granskningen användas när Migrationsverket vidareutvecklar verksamheten.

– Till exempel kommer riskbedömningen av framtida hot bli ett separat avsnitt i asylbesluten i framtiden.

De personer som uppmanades ansöka på nytt kommer från Irak, Afghanistan, Somalia och Demokratiska republiken Kongo.

Europadomstolen ansåg i sitt avgörande att Finland hade brutit mot artiklarna 2 och 3 i den europeiska människorättskonventionen.

Europadomstolen fäste särskild uppmärksamhet på att de finländska myndigheterna inte hade bedömt framtida hot på ett korrekt sätt.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning