Mer stöd på svenska för anhöriga till sexbrottsoffer

Barnpsykiatern Raisa Cacciatore säger att fler behöver känna till att Befolkningsförbundet nu har information på svenska om unga sexbrottsoffer och vad de går igenom. – Det primära syftet är att försvara unga och vara deras stöd. Bild: Nora Sayyad

Svenskspråkiga anhöriga till unga som utsätts för sexualbrott kan nu för första gången läsa viktiga dokument som används under rättegångar på sitt eget modersmål.

– Det är fint att alla som är inblandade i en rättegång har tillgång till referensramarna på sitt eget språk, säger Peter Levlin, häradsåklagare vid åklagarämbetet i Österbotten.

Dokumenten är utlåtanden där man förklarar hur en ung människa reagerar under och efter ett uppskakande sexuellt övergrepp. Befolkningsförbundet har låtit översätta flera av de här utlåtandena till svenska.

Att förstå reaktionerna efter ett övergrepp är viktiga inte bara för de anhöriga, utan också för åklagare, advokater, domare, poliser, psykiatriker, psykologer och hälsovårdspersonal, menar barnpsykiater Raisa Cacciatore på Befolkningsförbundet.

– Översättningarna till svenska har varit efterfrågade, säger hon.

Ett offer kan se osäkert ut, ge ett osammanhängande vittnesmål eller till och med ändra på sin berättelse. I utlåtandena ges förklaringar till varför en ung person gör så här.

Om ett offer berättat om ett övergrepp för sin terapeut eller någon som jobbar inom vården, skriver den personen ett utlåtande om offret. Det här dokumentet används sedan i rättegången.

Men det blir svårt att skriva ett utlåtande om man inte känner till ungas sexuella utveckling eller vad ett sexuellt trauma är. Cacciatore har hört flera terapeuter säga att det inte ingått i deras studier.

– Många terapeuter och läkare kanske stöter på fall med ett ungt offer bara en gång under sin karriär. Och via jobbet har de kanske heller inte möjlighet att sätta sig in i den omfattande litteraturen.

Befolkningsförbundets utlåtanden, som innehåller aktuell forskning, är tänkta som stöd åt terapeuter och hälsovårdspersonal när de skriver sina egna utlåtanden. Men de kan också användas som tillägg under en rättegång.

– Fler behöver känna till att Befolkningsförbundet har de här utlåtandena på sin webbplats och att det är tillgängligt för alla.

Offret blir lamslaget

I nuläget har Befolkningsförbundet översatt två utlåtanden till svenska. Det ena förklarar hur ett sexuellt trauma påverkar en ung person och det andra handlar om grooming och sexuellt utnyttjande i digitala medier.

Raisa Cacciatore säger att medvetenheten behöver öka hos många yrkesgrupper.

– Om vi haft pengar skulle vi utbilda alla domare, åklagare, poliser, advokater...

Hon vill inte peka ut någon enskild yrkesgrupp som sköter sig sämre.

– Exempelvis har medvetenheten ökat hos polisen, speciellt efter att grooming blivit klassat som ett brott.

Peter Levlin på åklagarämbetet i Österbotten, säger att de finskspråkiga utlåtandena varit i frekvent användning i många år.

– De används när man behöver förklara någonting, eller när man behöver tilläggsinformation. För mig eller domstolen spelar det ingen roll vilket språk de är skrivna på, och oftast har målsägandena biträden. Men nu kan också lekmännen förstå vad det handlar om.

Stelnar till och kämpar inte emot

I våras uppdaterade Befolkningsförbundet sitt tredje utlåtande, som handlar om hur minderåriga påverkas av sexuella övergrepp och våld. Där ingår ny viktig forskning om det som kallas för frysning, alltså när ett offer blir lamslaget under ett övergrepp.

– Frysningarna är en neurologisk reaktion, och du upplever inte nödvändigtvis så många känslor under den.

En variant av frysningen är att offret stelnar till och mekaniskt lyder gärningsmannen för att undvika att denne blir irriterad och orsakar ännu mer skada.

En person kan också frysa till och somna eller bli medvetslös, då förbereder man sig på att dö. Frysningarna gör att offret kanske inte ropar på hjälp, kämpar emot eller säger nej.

– En del unga, speciellt de som upplevt övergrepp eller våld tidigare, är mer sårbara. De kan gå och bära på ett trauma sedan förr. Då fryser de lättare till och blir lätta måltavlor.

I nuläget finns det tredje utlåtandet bara på finska. Befolkningsförbundet saknar pengar för att översätta det till svenska.

Rättegångar för långsamma

På Befolkningsförbundet har man tidigare kommenterat att rättegångsprocesserna i Finland är alldeles för långsamma.

– De behöver snabbas upp så att vi kan behandla den unga som blivit utsatt utan att en rättegång dränerar hen på alla krafter, sade Befolkningsförbundets specialexpert Kirsi Porras redan för tre år sedan i ett pressmeddelande.

Levlin håller med om att finska rättegångar överlag har långa behandlingstider. När en ung människa utsätts för ett sexualbrott finns det flera saker som påverkar väntetiden. Levlin säger att han ogärna vill generalisera och att varje fall är olika. Men det finns några saker som återkommer:

– En sak är hur snabbt fallet kommer till polisens kännedom. Polisanmälan kanske inte görs direkt. Den unga människan kanske inte själv begriper vad det är frågan om. Offret förstår inte innebörden och har inte kraften att behandla saken.

När fallet sedan landar hos polisen måste de ta ställning till hur de ska prioritera fallet.

– Kanske det släpar efter där. På samma sätt är det hos åklagaren. Visst är det så att när det gäller en ung person så försöker vi få det vidare så snabbt som möjligt. Vi vet hur jobbigt det är att tvingas vänta.

Utlåtandena på svenska hittar du här.

Ett sexuellt trauma hos en ung person gör att den normala utvecklingen, självkänslan, de mänskliga relationerna, trygghetskänslan och inställningen till den egna kroppen förändras.

Man tvingas hitta nya sätt att överleva på.

Självskadebeteenden och skamkänslor är vanliga.

Ångest, självmordstankar, tvångsmässigt sexuellt beteende och narkotikabruk förekommer.

Man kan också känna okontrollerad vrede i situationer där en partner visar ömhet eller sexuella känslor.

En ung person kan även utåt se frisk ut, men bära på fobier, sömnsvårigheter, ätstörningar eller tvångsmässiga beteenden på vissa livsområden.

De här problemen kan också uppkomma först senare i livet.

Med hjälp och terapi kan man ta sig igenom ett sexuellt trauma.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning