Medling kraftfullt verktyg för fred

Bild: Wilfred Hildonen

Det gångna året skördade diplomatin flera framgångar men vi fick också hemska påminnelser om diplomatins misslyckanden. Tålmodiga och utdragna förhandlingar resulterade i ett kärnenergiavtal mellan de så kallade EU 3+3-länderna och Iran. Fredsprocessen i Colombia som syftar till att få ett slut på årtionden av konflikt ser mycket lovande ut. Men trots den senaste tidens diplomatiska ansträngningar fortsätter kriget i Syrien, som skördat hundratusentals dödsoffer och drivit miljoner människor på flykt. FN har gått ut med en appell om stöd till närmare 90 miljoner människor i 37 länder. Merparten av dessa är länder som drabbats av konflikter.

Om någon slutsats kan dras av detta så är det att det är möjligt att förebygga våldsamma konflikter, trots att vi oftast inte lyckas. Världssamfundet lägger stor energi på att förhandla fram lösningar på pågående konflikter men förmår oftast inte att arbeta lika ihärdigt med förebyggande åtgärder. Följderna blir förödande för alla de människor som drabbas av konflikter som kunde ha undvikits. Situationen måste förändras och världssamfundets engagemang och åtaganden på medlingsområdet öka.

Steg ett: Ett förstärkt FN. Medling är en av FN:s huvuduppgifter. FN är den viktigaste globala aktören på medlingsområdet och i många konfliktsituationer är organisationen ofta den enda som är opartisk och betrodd. Både säkerhetsrådet och generalförsamlingen har åtagit sig att stärka FN:s medlingskapacitet, men på något vis har detta åtagande ännu inte omsatts i konkret handling.

I den pågående översynen av FN:s freds- och säkerhetsagenda driver Finland och Sverige på för att fortlöpande medling, konfliktförebyggande och fredsskapande insatser verkligen prioriteras. Finlands roll som medordförande i FN:s arbetsgrupp Group of Friends of Mediation och Sveriges ordförandeskap i FN:s fredsbyggande kommission ger oss en plattform för att säkerställa att medlingsarbetet ges det erkännande och de resurser som behövs.

Det finns en ökad förståelse bland FN:s medlemsstater om att medling är ett effektivt medel att förebygga konflikter. Medlingsinsatser kostar betydligt mindre än försök att laga sådant som redan har förstörts, den värnar de utvecklingsvinster som uppnåtts och – viktigast av allt – den räddar liv.

Steg två: Fler kvinnor – mer fred. Det går inte att verka för trygga och fredliga samhällen för alla om bara några få utvalda engageras. Det behövs verkligen fler kvinnor i fredsförhandlingar och andra medlingsprocesser för att avtalen ska bli hållbara. Aktuell forskning visar på att det finns en positiv koppling mellan kvinnligt deltagande i fredsprocesser och sannolikheten för att fredsavtal sluts och efterlevs.

Sverige och Finland stödjer initiativ som syftar till att utbilda kvinnor i fredsarbete och stärka kunskapen och kapaciteten om jämställdhetsfrågor inom FN:s medlingsarbete. I exempelvis Irak, där kvinnor lidit oerhört, har Sverige gett aktivt stöd till kvinnor som arbetar med fredsskapande på lokal nivå och till kvinnliga människorättsaktivister. Finland ger stöd till det civila samhället, bland annat till kvinnoorganisationer, och till insatser för lokala vapenvilor och fred i Syrien.

Tillsammans med andra nordiska länder har vi bildat ett nordiskt nätverk för kvinnliga medlare för att svara upp mot behovet av fler kvinnliga medlare ute på fältet och samtidigt stärka kvinnors ställning som fredsmäklare. Det finns även andra delaktighetsrelaterade dimensioner som vi prioriterar; Det civila samhället och lokalsamhällena måste involveras mer i fredsarbetet.

Medlingsbaserade lösningar behöver ta hänsyn till religionsfrågor. En stärkt dialog mellan kulturer och religioner kan utgöra ett led i denna process. Vi välkomnar det arbete som utförs i det globala nätverket Network for Religious and Traditional Peacemakers för att bistå FN:s omfattande fredsarbete.

Steg tre: Stater och regionala organisationer måste ta ansvar. Ett bättre rustat FN är ett FN som arbetar tillsammans med regionala organisationer. Vi välkomnar det nära samarbetet med Afrikanska unionen, samt med andra regionala organisationer som ofta är de som först får varningssignaler om att konflikter hotar. Det europeiska fredsinstitutet, som bildades förra året på initiativ av Sverige och Finland, har till syfte att förstärka EU:s globala fredsagenda genom medling och dialog. Vi uppmuntrar andra initiativ som syftar till att stärka vår samlade medlingskapacitet. I den osäkra, instabila och sårbara värld vi lever i i dag måste alla agera och dra sitt strå till stacken.

Ett bokslut över världssamfundets medlingsinsatser och konfliktförebyggande arbete under år 2015 är sammantaget relativt dyster läsning. Vi måste nu visa att vi tagit lärdom och se till att medling och konfliktförebyggande arbete verkligen prioriteras. Det finns inte någon annan väg att gå.

Timo Soini Finlands utrikesminister Margot Wallström Sveriges utrikesminister

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning