Målet ett fungerande församlingsråd i Vanda

Skall majoriteten tillåtas att köra över en minoritet i församlingsrådet?

Barbara Westman (HBL 1.11) misstolkar antingen med avsikt eller av misstag min insändare. Jag vill absolut inte att församlingsrådet skall fortsätta i sin nuvarande sammansättning. Det nuvarande församlingsrådet är tyvärr inte kapabelt att samarbeta med kyrkoherden på ett konstruktivt sätt. Det behövs fler kandidater och ledamöter, som i en positiv anda kan samarbeta med kyrkoherden och arbetsgemenskapen.

Då Westman som medlem i Vi i Vanda uppenbarligen vill ta upp frågan om besvär till förvaltningsdomstolen ser jag mig tvungen att belysa frågan i korthet. Vi i Vanda ville ge en öppen fullmakt till en tredje part (jurist) för att bereda ett ärende utan några som helst begränsningar på hur mycket pengar eller tid som juristen fick använda. Är det så Westman önskar att kyrkans medel skall förvaltas?

Jag är lite förvånad över och har svårt att se logiken i att Westman å ena sidan säger att man bör kunna kritisera olika frågor och å andra sidan säger att det är odemokratiskt att söka rätt i frågor via domstolsväsendet. Domstolsväsendet finns till för att medlemmar skall kunna söka rätt i frågor, som de uppfattar är emot deras rättsuppfattning. Anser Westman att en minoritet inte skall ha denna rätt? I en demokrati är det tillåtet att reservera sig mot och överklaga beslut som man finner är emot god förvaltning och som äventyrar församlingens framtid. Denna rätt har man även om beslutet tagits av en majoritet i ett församlingsråd.

Det här var första gången jag tillsammans med kyrkoherden överklagade ett beslut gjort av församlingsrådet, då jag med gott samvete inte kan bära ansvar för ett beslut som går emot såväl god förvaltning som en donators sista vilja. Besväret föll i domstolen på grund av en teknikalitet. Ett ärende under beredning kan inte överklagas enligt kyrkolagen. Ärendet kan vid behov ännu föras vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, då det går att ifrågasätta om det de facto endast handlade om en beredning. I sak tar inte domstolen ställning till om det handlade om dålig förvaltning.

Besväret handlade även om att en majoritet inte skall kunna överföra makten från församlingsrådet till ett beredande organ utan att ge minoriteten insyn i beredningsarbetet. Westman var inne på öppenhet i beslutsfattningen. Är det så som Westman i fortsättning vill att samarbetet skall se ut? Skall majoriteten tillåtas att köra över en minoritet i församlingsrådet? Förespråkar Westman och Vi i Vanda de facto en skuggledning inom församlingen?

Jag står bakom mitt besvär då jag inte vill se att gemensamma medel missbrukas eller att demokratiska spelregler slås ur spel. Min förhoppning är fortsättningsvis att vi med församlingsmedlemmarnas stöd skulle få till stånd ett fungerande församlingsråd, som har förmågan att i konstruktiv anda samarbeta med kyrkoherden.

Jan-Erik Eklöf medlem, församlingsrådet medlem, gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet kandidat i församlingsvalet, Vanda svenska församling