Magmas arbete är till nytta!

De utredningar som utförts och data som insamlats av Magma har fungerat som värdefulla fakta och evidens.

Jag kan konstatera att i mitt arbete rörande projektansökningar och insamling av relevanta bakgrundsfakta, som behövs för planering av projektarbete och verksamhet, har de utredningar och rapporter som tankesmedjan Magma producerat varit till stor nytta för föreningen Luckan. En generell iakttagelse är att det i allmänhet är svårt att hitta uppgifter och statistik rörande den finlandssvenska befolkningen i specifika frågor (ungdomstjänster, integrationsarbete, utflyttningstendenser, digitala tjänster med mera) via myndigheter och de offentliga strukturerna. De utredningar som utförts och data som insamlats av Magma har fungerat som värdefulla fakta och evidens, som är behövliga att kunna referera till då man anhåller om bland annat bidrag från offentligt håll.

Konkret har Luckan fått mycket stöd i sitt arbete som berör bland annat ungdoms- och vägledningstjänster, planering av Luckan-koncept i Sverige samt integration av invandrare med hjälp av de utredningar och rapporter (studier, pamfletter) såsom ungdomsbarometern, utredning om Navigatorarbetet, kulturpolitik i Svenskfinland, språköar, utflyttning av unga och svenska integrationsstigar för att nämna några exempel (notera att här är tematiken fritt formulerad).

Den negativa tongången i artikeln i HBL (10.6) kändes främmande och orättvis enligt Luckans erfarenhet av Magmas arbete.

Jessica Lerche Föreningen Luckan rf